FARSKÉ OZNAMY

DSC06005

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 30. týždni od 24. júla – do 30. júla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 16. týždňa 18:00 Sv. omša  za ✟ Marka Majerčáka
24.júla v Cezročnom období  
     
Utorok Sv. Jakuba, apoštola 18:00 Sv. omša za Annu a Ondreja
25.júla (sviatok)  
     
Streda Sv. Joachima a Anny 07:00 Sv. omša na úmysel ordinára
26.júla (spomienka) 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa (mesačná)
    a Annu Jasminských
     
Štvrtok Štvrtok 16. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha Benka,
27.júla v Cezročnom období   polročná
     
Piatok Piatok 16. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Karola Jasaňa
28.júla v Cezročnom období   výročná
     
Sobota Sv. Marty (spomienka) 08:00 Sv. omša na úmysel
29.júla    
     
Nedeľa 17. NEDEĽA v CEZROČNOM 16:00 Sv. omša ku cti  sv. Tadeáša
30.júla OBDOBÍ    
     
Lektori  Božieho Slova    
   
Streda Sv. Joachima a Anny 07:00 H. Majcherová
   
     

 

 

V dňoch 27. – 29. júla bude vo farnosti putovná socha Fatimskej Panny Márie (27.7. o 17:15 privítanie sochy a ruženec, 28.7. o 17:30 ruženec, 29.7. o 7:30 ruženec, po sv. omši rozlúčka).

28. úla je deň diecéznej poklony od 9:00 – 12:00 a od 14:00 – 17:30 hod.

V nedeľu je odust sv. Anny:

V sobotu od 16:30 spovedanie, 17:00 sv. omša, modlitba ruženca, krížová cesta a adorácia.

V nedeľu sv. omše o 7:30 (slov.), 9:00 (maď.), 10:30 slávnostná (o. biskup Stanislav).

 

DUCHOVNÉ SLOVO

VZÁCNY PASTIER DIECÉZY – BISKUP RÓBERT POBOŽNÝ

Homília Mons. Stanislava Stolárika  v Tisovci – 45. výročie úmrtia biskupa Róberta Pobožného.

1. časť

 

V deň slávnosti Najsvätejšej Trojice, či už tu, v tejto farnosti, ale aj v celej diecéze, si pripomíname  hoci možno nie celkom náležitým spôsobom, ale predsa, 45. výročie úmrtia apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy Dr. Róberta Pobožného, ktorý pochádzal práve z Vašej farnosti. Chceme  prejaviť našu hlbokú vďaku voči Pánu Bohu, že pán biskup Pobožný patril medzi tých, ktorí aj pochádzali z diecézy, aj stáli na jej čele toľké roky. On stál na čele Rožňavskej diecézy 27 rokov, z toho 4 roky ako kapitulný vikár  a 23 rokov ako biskup. Chcel by som dnes hovoriť o ňom  a možno sčasti aj zhodnotiť jeho biskupskú službu, nad ktorou sme sa zamýšľali my, kňazi počas prvého polroka tohto roka v rámci našich kňazských rekolekcií. Sme vďační práve vášmu duchovnému otcovi Dr. Kundríkovi, že nám poskytol tieto zamyslenia zo svojej doktorskej práce o biskupovi Pobožnom. Takto sme sa mohli  viac oboznámiť so životom tohto vzácneho človeka. Môžeme to vyjadriť tak, ako to v živote veľakrát býva: „Niekoho neosloví nič.“

Taký človek môže povedať: žil životom celkom bežného kňaza, biskupa, ktorý stojí na čele diecézy. Ale ste tu mnohí rodičia, ktorí v živote zodpovedne beriete svoju úlohu otca a mamy a keď prechádzate rôznymi etapami  života, viete veľmi dobre, koľko síl  treba na to, aby ste pri  zmenách času, doby, dokázali obhájiť dobro svojej rodiny,  postarať sa o rodinu a  o výchovu detí. Aké je to veľakrát náročné.

FARSKÉ OZNAMY

DSC05739Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 29. týždni od 17. júla – do 23. júla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, 18:00 Sv. omša  za ✟ Vincenta Benka
17.júla pustovníkov (spomienka)   a rodičov Gejzu a Cecíliu
     
Utorok Utorok 15. týždňa 07:00 Sv. omša na úmysel darcu
18.júla v Cezročnom období  
     
Streda Streda 15. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Štefániu Schikerleovú,
19.júla v Cezročnom období   mesačná
     
Štvrtok Štvrtok 15. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Prof. Vincenta Jasaňa
20.júla v Cezročnom období  
     
Piatok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza 18:00 Sv. omša za ✟ Viktora Veselého,
21.júla a uč. Cirkvi (ľ. spomienka)   výročná
     
Sobota Sv. Márie Magdalény 07:30 Sv. omša za ✟ Jozefa Krajňáka
22.júla (spomienka)  
     
Nedeľa 16. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
23.júla OBDOBÍ 10:00 Sv. omša za Božie požehnanie
    a na poďakovanie za spoločné prežité roky
  14:30 POBOŽNOSŤ
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 16. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00  M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
OBDOBÍ 10:00  L. Grácová, Z. Grácová
     

 

 

28. júla je deň diecéznej poklony.

DUCHOVNÉ SLOVO

 

“Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

Preto Svätý otec Ján Pavol II. povedal: „Jeden mieril, ale iná ruka viedla guľku.“ Preto sa nečudujeme, že keď šiel do Fatimy, dal do koruny Panny Márie projektil, ktorým bol postrelený, zranený.  Od tejto chvíle s veľkou vďakou ešte väčšmi prežíval   plnú odovzdanosť do rúk Božích a do rúk Panny Márie. Ba ako zaznačil jeho slová osobný tajomník, dnes už emeritný krakowský arcibiskup kardinál Dziwisz,: „Keď som si do atentátu plánoval svoj program, svoje cesty všetko sám, od tejto chvíle to všetko zverujem do rúk Panny Márie a ona mi robí program.“

Je to nejaká chiméra? Je to fatalizmus? Teda je to čosi nereálne? Keby sme sa nechali vtiahnuť do hĺbky tohto tajomstva, o ktorom rozprávame, čo je to zasvätenie, čo znamená to plné odovzdanie sa, porozumeli by sme, že to nie je ani nejaká mágia, či chiméra, ani nijaká fikcia. To je reálna komunikácia človeka s Bohom. Je to plná  otvorenosť, o ktorej čítame takmer na každej jednej stránke Svätého Písma. Skutočne môžeme len ďakovať aj za túto ponuku neba, keď sme pozvaní k tomu, aby sme sa zasvätili a zároveň môžeme byť tými, ktorí do tohto zasvätenia zahrnú a pozvú aj ďalších. Preto aj my na záver každej jednej prednášky robíme krátke (3 x Zdravas; Pod Tvoju ochranu), to najjednoduchšie zasvätenie sa Panne Márii. Učte tomu doma všetky svoje deti. Možno aj keby raz v živote  na to zabudli, oni sa k tomu vrátia. V kritickej chvíli života sa človek vracia k týmto hodnotám a k týmto oporám. A my chceme toto naozaj a opravdivo urobiť.

FARSKÉ OZNAMY

DSC05108Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 28. týždni od 10. júla – do 16. júla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 14. týždňa  
10.júla v Cezročnom období  
     
Utorok Sv. Benedikta, opáta, patróna  
11.júla Európy (sviatok)  
     
Streda Streda 14. týždňa  
12.júla v Cezročnom období  
     
Štvrtok Štvrtok 14. týždňa  
13.júla v Cezročnom období  
     
Piatok Sv. Kamila de Lellis, kňaza  
14.júla (ľ. spomienka)  
     
Sobota Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa  
15.júla Cirkvi (spomienka)  
     
Nedeľa 15. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za uzdravenie Olivera
16.júla OBDOBÍ 10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:30 POBOŽNOSŤ (adorácia a ruženec
  za biskupa a diecézu)
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 15. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 D. Morvayová
OBDOBÍ 10:00 Z. Bradová, V. Drábiková
     

 

Záujemcovia o púť do Gaboltova v sobotu 15.júla na večerný program, nech sa zapíšu na zoznam.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

A tak nečudo, že keď prichádza toto poznanie o sile mariánskej úcty, vôbec sa nečudujeme, že v celých dejinách, sa toľké národy postupne zasväcujú Panne Márii. Kráľovná Poľska, kráľovná Hungarie, kde sme patrili aj my, nechali zasvätiť svoje národy, nedávno zasvätenie Poľska Kristovi Kráľovi. Teda celé národy, ale tiež jednotlivci sa zasväcujú Panne Márii. Svojho času, zvlášť v stredoveku veľkí teológovia, ako napr. Bernard z Clairvaux a ďalší, sa zasväcujú Panne Márii. Ako by bolo dobré, keby sa dnes tiež každý teológ  zasvätil Panne Márii, aby tam Duch Svätý mohol ešte väčšmi pôsobiť. Teda je to otvorenie sa pôsobeniu Božej milosti skrze príhovor Matky Božej, Panny Márie. Ale znova zopakujme, to nie je pôsobenie nejakej mágie, to nie sú nejaké fikcie. To je naša opravdivá komunikácia s Bohom, ktorej sa otvárame. A tento akt má svoj obrovský význam. Zvlášť významné je aj zasvätenie, ktoré urobil pápež Pius XII. , o ktorom sa dá takmer celkom oprávnene hovoriť, že je pápežom Fatimy. Možno aj viete prečo; bol vysvätený za biskupa 13. mája 1917, teda v deň prvých zjavení. Samozrejme, že o tom vtedy nevedel. Bol to on, ktorý potom v roku 1942 na dvakrát zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. A vtedy nastal aj obrat v II. svetovej vojne. Potom je to veľký pápež svätý Ján Pavol II. Atentát spáchaný naňho v roku 1981, hodno spomenúť, pretože je veľmi obdivuhodné, ako šla guľka, ktorou bol postrelený. Ali Ağca, potenciálny vrah, strelec sa vyjadroval, že mieril naschvál do brušnej časti tela, kde je najväčšie prekrvenie, aby okamžite došlo k vykrvácaniu. A odrazu tá guľka sa nejako pozvŕtala a netrafila hlavné orgány ale zvislo spadla dole, čo bolo proti všetkým fyzikálnym zákonom. O tomto svedčili lekári, ktorí s vierou až tak veľmi veľa spoločného nemali.

 

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 27. týždni od 3. júla – do 9. júla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Sv. Tomáša, apoštola 18:00 Sv. omša  za ✟ Máriu, Jána
3.júla (sviatok)   a syna Vlastimila
     
Utorok Utorok 13. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Cecíliu a Jána
4.júla v Cezročnom období   Sopkovcov a rodičov
     
Streda Sv. Cyrila a Metoda 08:00 Sv. omša za zdravie a Božie požehnanie
5.júla slovanských vierozvestov 10:00 Sv. omša za ružencové bratsvo
(slávnosť)  
     
Štvrtok Štvrtok 13. týždňa 07:00 Sv. omša ✟ Danielu a Agnesu
6.júla v Cezročnom období  
     
Piatok Piatok 13. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Helenu Kováčovú,
7.júla v Cezročnom období   polročná
     
Sobota Panny Márie v sobotu 07:30 Sv. omša za ✟ Pavla Pačaia
8.júla  
     
Nedeľa 14.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
9.júla OBDOBÍ 10:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
    Mariana s rodinou
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Streda Sv. Cyrila a Metoda 08:00 Z. Podprocká, I. Klešík
slovanských vierozvestov 10:00 L. Grácová, D. Morvayová
   
Nedeľa 14.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Z. Morvayová
OBDOBÍ 10:00 J. Kurjan, J. Brada
     

 

Spovedanie pred prvým piatkom:

V kostole utorok a piatok od 16:00 hod.

Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 hod. vo zvyčajnom poradí ulíc.

V piatok od 17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti.

Záujemcovia o púť do Gaboltova v sobotu 15. júla na večerný program,  nech sa zapíšu na zoznam.

Zbierka na charitatívne diela sv. otca vyniesla 167,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

Vráťme sa aj k modlitbe, ktorú sa modlievame počas modlitby Anjel Pána. „Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.“ Opakujeme to, modlíme sa to a možno si niekedy ani nespomenieme, čo to znamená. Ale prisľúbenia Krista Pána poznáme z  tých prisľúbení, ktoré dalo   Božské Srdce. Veľa prisľúbení máme samozrejme v evanjeliách a v ďalších častiach Svätého písma. Teraz máme prisľúbenia, ktoré nám Boh dáva skrze Pannu Máriu a nám je len treba prosiť, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. Akt zasvätenia nás ešte väčšmi pripravuje na to, aby sme boli takto hodní. Ďalej sa z náuky sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu dozvedáme, že akt zasvätenia, to je posilnenie plnenia krstných sľubov v nás. Hovorí to celkom jednoduchým spôsobom. Poväčšine sme boli pokrstení ako malé deti a za nás ktosi, ako sa hovorí, odriekal krstné sľuby. Keď sme ich pri prvom sv. prijímaní  a birmovke opakovali, možno sme si veľmi ani neuvedomovali o čo ide, ale tento akt zasvätenia, hovorí sv. Ľudovít,  je znova zopakovaním našej ochoty plniť svoje krstné sľuby. Našej ochoty ešte väčšmi byť blízko Bohu. A keď to robíme v zasvätení sa Panne Márii, ako bolo spomenuté, vtedy Duch Svätý v nás ešte väčšmi pôsobí a nás preniká  a my už nie sme len nejakí priemerní, ale sme tí, ktorí prežívajú svoje detinstvo Božie čo možno najviac do hĺbky. Je tu však veľký zápas medzi satanom a Bohom. Satan vie, že človek sa radšej uspokojí s   priemernosťou a že nebude veľmi dbať o to, aby dôsledne žil svoje krstné sľuby a birmovné sľuby a tiež poslanie vyplývajúce z krstu a birmovky. A tak uspokojuje človeka: Netráp sa. Tu však máme náuku, ktorá nám hovorí krásnym štýlom a  spôsobom,  ako môžeme ešte väčšmi rozvinúť svoj duchovný život v sebe samých.

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 26. týždni od 26. júna – do 2. júla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 12. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Magdalénu Petrášovú,
26.júna v Cezročnom období   výročná
     
Utorok Utorok 12. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Erika
27.júna v Cezročnom období  
     
Streda Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 19:00 Sv. omša za ✟ Štefana Jaklovského,
28.júna (spomienka)   synov Vladimíra a Ľubomíra
     
Štvrtok SV.PETRA a PAVLA, APOŠTOLOV 07:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
29.júna (SLÁVNOSŤ) 18:00 Sv. omša za ✟ružencového bratstva
     
Piatok Prvých svätých mučeníkov 07:00 Sv. omša za ✟ s. Oľgu
30.júna Cirkvi v Ríme (ľ. spomienka)  
   
     
Sobota Panny Márie v sobotu 07:30 Sv. omša za ✟ s. Oľgu
1.júla (slávnosť)  
     
Nedeľa 13.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
2.júla OBDOBÍ 10:00 Sv. omša na poďakovanie za spoločné
    prežité roky, za zdravie a Božie
    požehnanie
  14:30 POBOŽNOSŤ ( radostný ruženec a
  premienka)
Lektori  Božieho Slova    
   
Štvrtok SV.PETRA a PAVLA, APOŠTOLOV 07:00 H. Majcherová
(SLÁVNOSŤ) 18:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
   
Nedeľa 13.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Z. Berciková
OBDOBÍ 10:00 O. Brada, Z. Bradová
     

 

 

V sobotu o 7:00 sv. ruženec, po sv. omši poklona a o 17:30 adorácia za rodiny.

Záujemcovia o púť do Gaboltova v sobotu 15. júla na večerný program nech sa zapíšu na zoznam.

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

Hovorím o  svojom postoji, a hlbokom chápaní zasvätenia sa a to aj na základe postoja sv. Jána Pavla II., ktorý sa zasvätil Panne Márii a nemal s tým problém, hoci na začiatku to v sebe riešil, ako sa priznáva, keď hovorí: Zdalo sa mi to, akoby Panna Mária bola nejako väčšmi vyzdvihnutá. Hovorím len prerozprávaným štýlom, teraz ho necitujem presne, ale je to pre jednoduchšie porozumenie. Ale potom, keď sa stretol s náukou sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu a v nej sa dočítal, že celá mariánska úcta je kristocentrická,  teda vedie ku Kristovi,  znova sa presvedčil o tom, čo dávne veky formulovali do jednoduchej vety: „Skrze Máriu k Ježišovi.“ Pretože  odovzdať sa Márii, znamená vždy smerovať k Ježišovi. To neznamená zastať kdesi na polceste, zastať len pri Márii. Mária nás vždy, ak sa jej úprimne odovzdáme, vždy nás vedie k Ježišovi. A my potrebujeme toto lono mamy, ktoré nás znova rodí. Nikodémovi Pán Ježiš povedal:  kto sa znova nenarodí… A my sa znova rodíme v tomto nádhernom lone našej Mamy ktorej sme boli odovzdaní pod Ježišovým krížom v tej veľmi ťažkej chvíli, keď On zomieral  a ona nás vtedy všetkých prijala ako Matka. A tam nastáva nádherný vzťah nášho detinstva voči Panne Márii – Matke. To prekrásne spojenie – nás, detí, ktoré Panna Mária berie za svojich synov a dcéry. Ak pokračujeme v poznávaní  náuky sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, veľkého mariánskeho ctiteľa, ktorého sa veľmi držal aj sv. Ján Pavol II., dozvedáme sa, čo sa deje, ak v človekovi rastie mariánska úcta: „A keď Duch Svätý uvidí v človekovi Pannu Máriu doslova tak, tam Duch Svätý musí prísť. A  Duch Svätý vtedy začne v tomto človekovi ešte väčšmi účinkovať. Tak, ako Duch Svätý začal účinkovať v Panne Márii, keď ju naplnil. Počala z Ducha Svätého. Tak ak v človekovi je sila tejto mariánskej úcty, Duch Svätý tam príde a začne účinkovať mimoriadnym spôsobom.“ A ak sa pýtame prečo možno nevidieť mimoriadne účinky Ducha Svätého v ľuďoch, mohli by sme odpovedať: možno práve aj preto, že je málo správnej mariánskej úcty.

 

 

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 25. týždni od 19. júna – do 25. júna 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 11. týždňa 19:00 Sv. omša za + Máriu Štovčíkovú,
19.júna v Cezročnom období   mesačná
     
Utorok Utorok 11. týždňa 18:00 Sv. omša za + Jolanu Sopkovú,
20.júna v Cezročnom období   výročná
     
Streda Sv. Alojza Gonzágu 18:00 Sv. omša za + Magdalénu Petrá – šovú, výročná
21.júna rehoľníka (spomienka)  
     
Štvrtok Štvrtok 11. týždňa  
22.júna v Cezročnom období  
     
Piatok Najsv.Srdca Ježišovho 07:00 Sv. omša na odprosenie a zmierenie B. Srdca
23.júna (slávnosť) 18:00 Pro vivis defunctisque familiae
     
Sobota Narodenie sv.Jána Krstiteľa 07:30 Sv. omša za + Jozefa
24.júna (slávnosť)  
     
Nedeľa 12.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
25.júna OBDOBÍ 10:00 Sv. omša za rod. Jasaňovú
  14:30 POBOŽNOSŤ (k Božskému Srdcu)
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Piatok Najsv.Srdca Ježišovho 07:00 H. Majcherová
(slávnosť) 18:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
   
Sobota Narodenie sv.Jána Krstiteľa 07:30 Z. Podprocká, I. Klešík
(slávnosť)  
 
Nedeľa 12.NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Z. Morvayová
OBDOBÍ 10:00 V. Drábiková, Z. Slovenkaiová
     

V piatok po sv. omši bude adorácia s modlitbou zasvätenia Božskému Srdcu (úplné odpustky).

Po sv. omši bude bude  ďaľšie zo stretnutí  nad evanjeliom sv. Marka na fare.

V sobotu katechéza pre birmovancov.

Záujemcovia  o púť do Gaboltova v sobotu 15. júla na večerný program nech sa zapíšu na zoznam.

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

„Áno, prišla chvíľa“, počuje Lucia v roku 1929, „kedy Boh žiada, aby Svätý otec spojený so všetkými biskupmi zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pán sa nesťažoval“, pokračuje ďalej Panna Mária, „iba na veľké hriechy, ale aj na našu nechuť a nedbalosť v plnení jeho prianí.“ Veľakrát práve tá ľahostajnosť je možno ešte horšia, ako samotný hriech, lebo tam, kde nie je ľahostajnosť a ak aj dôjde k hriechu, človek hľadá cestu zmierenia. Ale tam, kde je ľahostajnosť, tam sa mávne rukou, akoby nič sa neudialo a ide sa ďalej. Ale tam nedochádza k potrebnému a opravdivému zmiereniu.

Tu by som sa len nakrátko sa dotkol termínov zasvätenie a zverenie, lebo aj na Slovensku sa hľadá termín, ktorý by najlepšie vyjadril to, o čom chceme hovoriť.  Treba si ceniť prácu teológov, ktorí to chcú vysvetliť. Ale mne sa zdá, samozrejme nemusia všetci so mnou súhlasiť, že termín zasvätenie, ktorý požaduje aj Lucia, ako čítame z posolstva Panny Márie: „aby sa zasvätilo Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu“; nie zverilo, ale zasvätilo, že tento termín  je správnejší. Skúsim to vysvetliť aj takto: v našom jazyku, keď niekto povie: „zasvätil som sa práci“, každý to berie  normálne; zasvätil sa takému alebo takému štýlu, alebo tej téme, či takému poslaniu. Hodilo by sa povedať: zveril som sa tej práci? Je to o inom. Poviem to aj inak a verím, že teológovia nebudú na mňa veľmi nedobre pozerať. Keď vstúpim do autobusu, zasvätím sa šoférovi? Ja sa mu zverím. Lebo zasvätenie považujem za čosi hlboko osobné. A toto sa deje vo chvíli, keď sa zasväcujeme Panne Márii. Aby sme s tým nemali problémy, môžeme si veľa o tom naštudovať z postoja svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý sa zasvätil Panne Márii a povedal „Totus tuus, Mária“. „Celý som tvoj, Mária.“ Ešte azda doplním, že aj Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii z roku 2002 ráta s obidvoma termínmi. Teda, ak niekto používa ten alebo ten termín, je to správne.

 

FARSKÉ OZNAMY

DSC06005Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 24. týždni od 12. júna – do 18. júna 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 10. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Mariána Gajda,
12.júna v Cezročnom období   mesačná
     
Utorok Sv. Antona Paduánskeho, 07:00 Sv. omša za zdravie a Božie požehnanie
13.júna kňaza a učiteľa Cirkvi   pre Štefana a Máriu
(spomienka)  
     
Streda Vigília – Najsvätejšieho 18:00 Sv. omša za Božiu pomoc a požehnanie
14.júna Kristovho Tela a Krvi   pre manželov Kubandových
     
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela 07:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
15.júna a Krvi (Prikázaný sviatok)   pre rod. Majerčákovú
  18:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Piatok Piatok 10. týždňa v Cezročnom 18:00 Sv. omša za Božie požehnanie pre
16.júna období   rod. Černákovú
     
Sobota Panny Márie v sobotu  
17.júna    
     
Nedeľa 11. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
18.júna OBDOBÍ   pre rod. Černákovú
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela 07:00 H. Majcherová
a Krvi (Prikázaný sviatok) 18:00 Z. Bradová, I. Sopková
   
Nedeľa 11. NEDEĽA v CEZROČNOM 08:00 Z. Morvayová
OBDOBÍ 10:00 L. Grácová, D. Morvayová
     

 

Na sviatok Kristovho Tela a Krvi po večernej sv. omši bude adorácia.

V piatok po sv. omši adorácia za diecézu a biskupa.

V nedeľu po druhej sv. omši krátka pobožnosť k Božskému Srdcu.

Najbližšia katechéza pre birmovancov bude v sobotu 24. júna.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

A ja rád opakujem znova počas krátkeho obdobia aj do éteru, príbeh s mojou mamou, ktorá ma sama priviedla ešte možno ako školáka k tomu, aby som sa pomodlil päť prvých sobôt. Priznám sa, ja som tomu veľmi nerozumel, čo mama odo mňa chce. Ale keď mama chcela, no tak i ja som chcel. A ja som sa tých 5 prvých sobôt pomodlil. Tak ako je to zadefinované, ako mi to ona vysvetlila. Opakujem znova, vtedy som tomu nerozumel, ale dnes už rozumiem. Moja mama je už vo večnosti, no ja jej stále veľmi ďakujem. Ako je dobre, keď sú také mamy, ktoré učia deti modliť sa. A ako je dobre, keď mamy aspoň dnes začnú s touto modlitbou. Všeličo sa deťom dáva, ale im treba dať Boha. Kto dá Boha, ten dá deťom všetko. Na celý život i na celú večnosť. To nie sú maličkosti,  to sú veľmi vážne veci. Naozaj ďakujem za všetky mamy, ktoré to robia; niekde sú to babky, takže aj za ne predkladám Pánu Bohu svoju vďaku. Tu však nejde o mňa, tu ide o nich a o ich ratolesti, o ich potomstvo.

Počujme, čo ďalej Panna Mária hovorí už sestre Lucii v kláštore: „Prišla chvíľa, kedy Boh žiada, aby Svätý otec v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Sľubuje, že ho takto zachráni.“ Všetci biskupi… Nestalo sa. A tak Panna Mária znova hovorí: „Nechceli vyhovieť mojej žiadosti. Ako kráľ Francúzska, budú ľutovať, dajú  sa na pokánie a pristúpia k zasväteniu, ale to už bude neskoro. Rusko medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá vojny a prenasledovanie Cirkvi a Svätý otec bude veľa trpieť.“ Áno, Svätý otec, zvlášť Ján Pavol II., ktorý bol jeden z  veľkých pápežov Fatimy. A vieme, že práve na výročie Fatimy bol naňho spáchaný atentát. Sv. Ján Pavol II.  do sveta povedal: „To už nielen Rusko. Áno, Rusko bolo oslovené, ale aj západná civilizácia žije kultúrou smrti. A tak treba zasvätiť celý svet.“ A on to urobil. Aj my chceme pristúpiť k tomuto kroku.

 

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander JiroušekRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 23. týždni od 5. júna – do 11. júna 2017.

Bohoslužby

Pondelok Svätodušný pondelok 18:00 Sv. omša k úcte sv. Tadeáša
5.júna    
     
Utorok Sv. Norberta, biskupa 16:00 Pohr. sv. omša za ✟ Štefániu Schikerleovú
6.júna (slávnosť) 17:00 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Streda Streda 9. týždňa v Cezročnom 18:00 Sv. omša za ✟ Máriu Petrášovú,
7.júna období   výročná
     
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, 07:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
8.júna najvyššieho a večného veľkňaza   rod. Halčinovej
(sviatok)  
     
Piatok Piatok 9. týždňa v Cezročnom 18:00 Sv. omša za Božie požehnanie pre
9.júna období   rod. Halčinovú
     
Sobota Panny Márie v sobotu 15:00 Sobášna sv. omša snúbencov
10.júna     S. Vincu a V. Szcirankovej
     
Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
11.júna (SLÁVNOSŤ) 10:00 Sv. omša za prvoprijímajúcich
  a ich rodiny
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 08:00 H. Majcherová
(SLÁVNOSŤ) 10:00 prvoprijímajúci a rodičia
     

 

V utorok o 16:00 diecézny otec biskup bude sláviť sv. omšu v opátskom chráme v Jasove.

Spovedanie pred Prvým svätým prijímaním v sobotu od 10:00.

Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 212,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

Teraz ideme hovoriť o zasvätení  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to veľmi dôležité,  pretože 13. júla 1917 za prítomnosti približne 5000 pútnikov, povedala Panna Mária trom pastierikom: „Prajem si, aby  ste sa aj naďalej modlili každý deň ruženec a tak vyprosili mier a koniec vojny. Ak ľudia neprestanú urážať Boha, vypukne nová, krutejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímanie na prvé soboty v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý otec bude musieť veľa trpieť. Rôzne národy budú zničené, ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty  na nejakú dobu mier.“ Panna Mária teda vstupuje týmito veľmi vážnymi slovami do behu ľudských dejín. My vieme veľmi dobre, že tieto slová sa splnili.

V predchádzajúcich prednáškach som niekoľkokrát spomenul, že Panna Mária neprišla strašiť, ale prišla povedať, upozorniť, ako svoje deti upozorňuje dobrá, starostlivá  mama: „Toto sa stane! Ale sa to nemusí stať, AK!“ Ak sa začneme modliť, kajať, ak sa jej zasvätíme. Nestalo sa k čomu vyzývala Panna Mária a tak sa  napĺňalo to, čo bolo predpovedané. Prísľub, že sa znova vráti a že znova bude ponúknutá ľudstvu šanca aj napriek tomu, že sa na prvýkrát veci nenaplnili, Panna Mária splnila10. decembra 1925, kedy sestre Lucii, ktorá je už v Inštitúte svätej Doroty, dáva odkaz, posolstvo: „Povedz, že všetkým tým, ktorí sa počas piatich mesiacov  na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa jeden ruženec a strávia so mnou 15 minút pri rozjímaní všetkých tajomstiev ruženca, s úmyslom odčiniť urážky proti mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu ich duše.“ Čo tu žiada Panna Mária? Prvé soboty. Dnes už ich poznáme ako fatimské. Aj brožúry, ktoré máme, nesú názov: „Pobožnosti fatimských sobôt.  Chvála Pánu Bohu, tieto fatimské soboty sa ľudia modlievajú na celom Slovensku.

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 22. týždni od 29. mája – do 4. júna 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 7.veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Michala Spišáka
29.mája nedeli  
     
Utorok Utorok po 7. veľkonočnej 07:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
30.mája nedeli   Martiny s rodinou
     
Streda Streda po 7. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Viktora Gajda,
31.mája nedeli   výročná
     
Štvrtok Sv. Justína, mučeníka, 07:00 Sv. omša za ✟ Martina a Vladimíra
1.júna (spomienka)   Radačiovcov a rodičov
     
Piatok Piatok po 7. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Augustína Kurjana,
2.júna nedeli   polročná
     
Sobota Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 08:00 Sv. omša za ✟ Alojza
3.júna mučeníkov (spomienka)  
     
Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
4.júna (SLÁVNOSŤ) 10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  15:00 POBOŽNOSŤ ( VEŠPERY)
 
Lektori  Božieho Slova    
 
Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 08:00 Z. Berciková
(SLÁVNOSŤ) 10:00 J. Kurjan, J. Brada
     

 

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu po druhej sv. omši.

Katechéza pre birmovancov v sobotu od 10:00 podľa nových skupín.

Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni (jednota kresťanov, duchovné povolania).

 

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

Začal som zasvätením Božskému Srdcu Ježišovmu, ktoré sa prežívalo na Slovensku a ktoré sa znova zopakuje. Pretože tie prisľúbenia, ktoré dalo Božské Srdce Ježišovo, boli a sú stále veľmi silné. Je ich dvanásť. Skrátene ich vyjadrím takto: Ten, kto si vykoná 9 prvých piatkov, nezomrie bez toho, aby bol zmierený s Bohom. Rodiny, v ktorých  bude zvlášť uctievané Božské Srdce Ježišovo, budú požehnávané. Aj mnohí z vás si  iste pamätáte, alebo  aj vy sami máte v rodinách obraz Božského Srdca Ježišovho a vedľa neho obraz Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. To nie je len nejaké dekórum. To je aj  prejav viery v prisľúbenia Božského Srdca a otvorenie sa im. Uznávame, že vôbec nie sú zanedbateľné a nie sú malé. Možno spomenúť aj príklad zo Slovenska, aby sme nechodili len kdesi do Francúzska, ale boli aj tu, u nás. Vieme, že keď sa budovali priehrady, viaceré obce boli zaplavené. Tak sa to stalo aj koncom osemdesiatych rokov na Kysuciach, kde za obeť padli aj dve obce – Harvelka a Riečnica.  Ľudia sa museli sťahovať z týchto svojich rodných obcí, nachádzať si nové bývanie. V jednej z týchto rodín, ktorých sa to dotýkalo, hovorili: Nevieme, kam sa máme pobrať, ale ešte pred tým, ako budeme musieť odísť, pomodlíme sa deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Úcta k Ježišovmu Srdcu tam totiž bola veľmi rozšírená, aj kostol bol zasvätený Jeho Srdcu. Počas týchto dní uvažovali, hľadali, odpovedali na viaceré inzeráty, ale stále boli nespokojní, nič im nevyhovovalo. Raz to bola cena domu, inokedy veľkosť, či umiestnenie. Na deviaty deň našli inzerát, ktorý sa im pozdával. Reagovali naň a išli si ponúkaný dom obhliadnuť. Cena výborná, dom nový, pred dokončením, veľká záhrada, boli spokojní. Dohodli sa na kúpe a odchádzali. Pri odchode si všimli, že naproti cez cestu, oproti ich novému domu stála socha Božského Srdca Ježišovho. Tento príbeh je autentický. A koľko takýchto a podobných príbehov by sme mohli spomenúť. Keď je v živote takáto dôvera a otvorenosť. Spomínam to preto, aby to veľké pozvanie, ktoré teraz ide do celého Slovenska a  uzavrie sa 5. júla v Nitre, aby nebolo považované, ako uzavreté preto, aby sa všetko skončilo, ale aby začala nová éra a pokračovala naša nová evanjelizácia. Takto stále lepšie chápme a porozumejme pozvanie  k zasväteniu. To je o zasvätení Božskému Srdcu Ježišovmu.

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 21. týždni od 22. mája – do 28. mája 2017.

Bohoslužby

 

Pondelok Pondelok po 6.veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Máriu Vincovú,
22.mája nedeli   polročná
     
Utorok Utorok po 6. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Slavomíra Vincu,
23.mája nedeli   polročná
     
Streda Streda po 6. veľkonočnej  
24.mája nedeli  
     
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 07:00 Sv. omša za Božiu pomoc a požehnanie
25.mája (PRIKÁZANÝ SVIATOK)   pre rod. Martina Kubandu
  18:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa Jasaňa, Cecíliu
26.mája (spomienka)   r.Kocúrovú, Helenu r. Sopkovú a Máriu Lelákovú
 
     
Sobota Sobota po 6. veľkonočnej 07:30 Sv. omša za ✟ Máriu Vincovú
27.mája nedeli   (nedož. 100 r.)
     
Nedeľa 7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
28.mája   10:00 Sv. omša za ružencového bratstva
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána 07:00 H. Majcherová
18:00 I. Sopková, Z. Slovenkaiová
 
Nedeľa 7.Veľkonočná nedeľa 08:00 Z.Podprocká, I. Klešík
  10:00 Z. Bradová, V. Drábiková
     

Katechéza pre  prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu nebude.

Od pondelka do stredy sú prosebné dni – v pondelok pri sv. omši budú modlitby za úrodu.

Od piatka začína novéna k Duchu Svätému.

Zbierka na seminár vyniesla 341,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

V nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

DUCHOVNÉ SLOVO

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

a Božskému Srdcu Ježišovmu“

Televízne duchovné cvičenia vedené Mons. Stanislavom Stolárikom

(pokračovanie)

 

Ak by sme sa vrátili k Svetovému stretnutiu mládeže v Krakowe, mali sme tam možnosť vidieť Francúzov s vlajkami a na nejednej francúzskej vlajke bolo Božské Srdce Ježišovo. Ďalšou požiadavkou bolo zasvätenie celého národa Najsvätejšiemu Srdcu  Ježišovmu  a tiež výzva francúzskemu  kráľovi, u Svätej stolice zariadiť, aby sa slávil sviatok Božského Srdca Ježišovho.  Nič z toho sa neudialo a o sto rokov nato prišla Francúzska revolúcia. Vnuk tohto kráľa, už Ľudovít XVI. je v Bastile vo väzení a aspoň teraz chce urobiť žiadané zasvätenie Francúzska Božskému Srdcu. Píše dokonca na stenu väzenia, cely. Neskoro. Je neskoro a on sám o krátky čas nato končí pod gilotínou.

Je to veľmi zaujímavé aj v súvislosti s udalosťou, ktorá sa stala niekoľko desaťročí pred zjavením. Totiž 10. 2. 1638, to znamená necelých 40  rokov pred zjavením, ktoré dostala sv. Margita Mária Alacoque, Francúzsko zasvätil Panne Márii Ľudovít XIII. Ľudovít XIV. nechcel zasvätiť svoju krajinu Božskému Srdcu a prišla tragédia. Čo to vlastne znamená? Ak som sa dotkol témy, že dnešná spoločnosť je už značne sekularizovaná a my hovoríme o určitom zasvätení, mnohí sa azda pýtajú: koná sa nejaká mágia, je to zvolávanie nejakej pomoci nadprirodzených síl, v ktoré aj tak už mnohí neveria a keď  veria, tak len v tom zmysle, že tieto sily im budú nápomocné? O čo tu vlastne ide? Ide o plné odovzdanie sa Bohu. O odovzdanie sa každého jedného človeka a v tomto prípade aj národa.

 

„Dokonalá láska k blížnemu spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa nad ich slabosťami, tešíme sa  tým najmenším cnostným úkonom, ktoré ich vidíme konať.“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sv. Terezka z Lisieux