FARSKÉ OZNAMY

KrakowRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 20. týždni od 20. mája – do 26. mája 2019.

Bohoslužby

Pondelok Sv. Bernardína Sienského, 18:00 Sv. omša za ✟ Milana Štovčíka,
20.mája kňaza, (ľub. spomienka)   výročná
     
Utorok Utorok po 5. veľkonočnej 07:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc
21.mája nedeli   pri operácii pre Štefana
     
Streda Streda po 5. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Máriu, Ladislava
22.mája nedeli   a Helenu Vincovcov
     
Štvrtok Štvrtok po 5. veľkonočnej 16:00 Pohr. sv. omša za ✟ Štefana Vincu
23.mája nedeli 17:00 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Piatok Sv. Hermana Jozefa, kňaza 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha Sopka, výročná
24.mája prem. rádu   a manželku Margitu
     
Sobota Sv. Gregora VII., pápeža 07:30 Sv. omša za ✟ Máriu Urbančíkovú,
25.mája (ľubovoľná spomienka)   polročná
     
Nedeľa 6. Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
26.mája   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 6. Veľkonočná nedeľa 08:00 Z. Morvayová, D. Vincová
    10:00 J. Kurjan, J. Brada
   

 

V nedeľu  o 14:30 bude májová pobožnosť.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne 

 

Vo svojom liste čínskym katolíkom, zverejnenom 30. júna 2007, pápež Benedikt XVI. ustanovil 24. máj za Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. V liste pripomína, že na 24. mája pripadá sviatok „Panny Márie, Pomocnice kresťanov“, slávený tiež mnohými čínskymi pútnikmi v mariánskej svätyni Sheshan, asi 50 km juhozápadne od Šanghaja.

Vo svojom liste Svätý Otec píše: „Drahí pastieri a všetci veriaci, 24. máj – ktorý je venovaný liturgickej spomienke na Pannu Máriu, Pomocnicu kresťanov, uctievanú s veľkou zbožnosťou v mariánskej svätyni Sheshan v Šanghaji – by sa mohol v budúcnosti stať príležitosťou pre katolíkov na celom svete, aby sa zjednotili v modlitbe za Čínu. Želal by som si, aby sa tento dátum stal pre vás Dňom modlitieb za Cirkev v Číne. Nabádam vás, aby ste ho slávili obnovením vášho spoločenstva viery v nášho Pána Ježiša Krista a vernosti pápežovi. Aby ste sa modlili za stále hlbšiu a viditeľnejšiu jednotu medzi vami. Pripomínam vám tiež prikázanie lásky – ktoré nám dal Ježiš – milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí vás prenasledujú, ako i pozvanie apoštola Pavla: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 1-4).

V tento deň vyzývam katolíkov na celom svete – osobitne tých, ktorí sú čínskeho pôvodu – aby vám prejavili svoju bratskú solidaritu a povzbudenie. Prosím Pána dejín za dar vytrvalosti vo svedectve a som si istý tým, že vaše utrpenie v minulosti a súčasnosti pre meno Ježiš a vaša neohrozená lojalita voči jeho zástupcovi na zemi bude odmenená, hoci teraz sa ešte všetko môže zdať ako neúspech.“

 

„Keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie, stávajú sa obyčajné veci neobyčajnými.“

FARSKÉ OZNAMY

DSC05794 Kostol Všetkých svätých PopročRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 19. týždni od 13. mája – do 19. mája 2019.

Bohoslužby

Pondelok Blahoslavenej Panny Márie 15:30 Pohr. sv. omša za ✟ Cecíliu Juhárovú
13.mája Fatimskej (ľub. spomienka) 16:30 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Utorok Sv.Mateja, apoštola (sviatok)  
14.mája    
     
Streda Streda po 4. veľkonočnej nedeli  
15.mája    
     
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza  
16.mája a mučeníka, patróna diecézy  
(sviatok)  
     
Piatok Piatok po 4. veľkonočnej nedeli  
17.mája    
     
Sobota Vigília –  5. veľkonočná nedeľa 18:00 Sv. omša za ✟ Martina Šestáka,
18.mája     mesačná
     
Nedeľa 5. Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
19.mája   10:00 Sv. omša za zbor sv. Barbory a ich rodiny
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 5. Veľkonočná nedeľa 08:00 H. Majcherová, S. Cingeľ
    10:00 L. Grácová, Z. Grácová
   

 

Štvrtok je deň modlitieb za diecézu a o. biskupa.

V nedeľu o 14:30 májová pobožnosť s adoráciou.

V sobotu o 17:30 a v nedeľu o 15:00 bude katechéza pre birmovancov.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Úcta k sv. Jánovi Nepomuckému

Sv. Ján Nepomucký má vďaka jezuitským misiám dobrý zvuk po celom svete, predovšetkým v Bavorsku a krajinách Latinskej Ameriky. Je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach (vďaka spôsobu jeho smrti). Jeho vyobrazenie možno nájsť na mnohých miestach, predovšetkým na mostoch.

Tieto sochy sú väčšinou obmenou Brokofovho vyobrazenia – kňaz v rochete, s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo nej, v ruke drží kríž, prípadne tiež palmovú ratolesť. Palma je symbolom víťazstva, hviezdy zastupujú legendu, podľa ktorej vltavskí rybári našli po smrti Jánove telo, prípadne päť rán Kristových či písmená latinského tacui (mlčal som). Nevyzradenie spovedného tajomstva je symbolizované prstom na ústach. Hviezdy okolo hlavy sú atribút medzi svätcami veľmi zvláštny, pretože s hviezdami okolo hlavy je zobrazovaná iba Panna Mária. Iným atribútom je jazyk, ktorý mal byť nájdený v 18. storočí v Janovej lebke neporušený; podľa nových výskumov však išlo o mozgové tkanivo. Ďalšími atribútmi sú paládium Zeme českej v Starej Boleslavi (podľa barokovej legendy sem sv. Ján putoval), most, kotva či chudák, ktorému Ján dáva almužnu.

Kult sv. Jána Nepomuckého je nerozlučne spojený s českým barokom, kedy patril k najvýznamnejším svätcom. Je patrónom Čiech a Bavorska. So stovkami kostolov a kaplniek zasvätených sv. Jánovi Nepomuckému sa môžeme stretnúť nielen v Česku, ale aj za hranicami. Svätojánske sochy patria k typickým atribútom tradičnej českej krajiny. Nájdeme ich najmä na mostoch (patrón vôd), ale i na ďalších miestach.

FARSKÉ OZNAMY

DSC08529Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 18. týždni od 6. mája – do 12. mája 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Viktóriu Hillayovú,
6.mája     výročná
     
Utorok Prenesenie sv. otca Norberta 07:00 Sv. omša za zdravie a Božie požehnanie
7.mája     pre Margitu
     
Streda Streda po 3. veľkonočnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Štefana Urbančíka
8.mája     a Cecíliu r. Vindtovú
     
Štvrtok Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Annu a Štefana
9.mája     Kurjanovcov, syna Augustína, Máriu
    Gáborovú a Petra Zvirinského
     
Piatok Piatok po 3. veľkonočnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Mariána Gajda,
10.mája     rodičov Viktora a Máriu, bratov
    Viktora a Ľubomíra
     
Sobota Bl. Sáry Salkaháziovej, panny 07:30 Sv. omša za ✟ Emíliu a Michala
11.mája a mučenice (ľ. pomienka)   Kocurovcov
     
Nedeľa 4. Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
12.mája   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
(detská)
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 4. Veľkonočná nedeľa 08:00 Z. Morvayová. Z. Podprocká,
    10:00 deti
   

 

V nedeľu o 14:30 májová pobožnosť a poklona za duchovné povolania.

V nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

DUCHOVNÉ SLOVO

Obraz Obišovskej Panny Márie

Drienovský farár Ján Golský (Golszky) dosiahol u jágerského biskupa Karola Esterháziho (Esterházy) potvrdenie odpustkových privilégií pre obišovský kostol 5. decembra 1773. V nasledujúcom roku (1774) pre kostol zaobstaral aj kópiu už korunovaného milostivého obrazu trnavskej Panny Márie z košického kostola práve zrušenej rehole jezuitov. Tento obraz visí v obišovskom kostole dodnes.

Obraz sa preslávil počas veľkej epidémie cholery v roku 1831. Drienovský farár Ján Mišlinský si všimol, že orodovanie Panny Márie má podobné účinky ako v Trnave počas morovej epidémie v roku 1710. V Obišovciach akýmsi nevysvetliteľným spôsobom zomrelo na choleru až nápadne málo, dokonca najmenej ľudí z celej farnosti, v ktorej boli Obišovce druhou najväčšou dedinou. Pohyb vďačných i zvedavých pútnikov na obišovskom Putnoku sa zintenzívnil. Cestopisné zápisky Ernsta Theodora Kriegera z roku 1841 opisujú v Obišovciach každoročnú veľkú púť, na ktorej sa schádzalo dobrých 6000 ľudí. Rekolekčné zasadnutie kňazov solivarského dekanátu riešilo v roku 1846 otázku, ako zvládnuť nápor pútnikov prichádzajúcich aj z gréckokatolíckych lokalít. Farár Mišlinský nezanedbal tieto okolnosti. V roku 1854 už opísal obišovský obraz Panny Márie ako výslovne milostivý a spolu s veriacimi i veľkostatkármi z celého okolia vycítil, že obraz si zaslúži väčší priestor, honor i dekor. Stavba nového, v poradí tretieho kostola, bola dokončená v roku 1865. Milostivý obraz, ktorý počas výstavby uchovávali vo farskom kostole v Drienove, sa tak v slávnostnej procesii vyniesol naspäť do Obišoviec, čo čiastočne zachytili tradované naratívne fragmenty.

Košický biskup Augustín Fischer-Colbrie na začiatku 20. stor. rozhodol, že Obišovce, kde sa na odpust schádzalo 4000 až 7000 veriacich, si zaslúžia samostatnú duchovnú správu. Preto tam v roku 1908 zriadil vysunutú kaplánku (capellania exposita) a v roku 1916 lokálnu kaplánku (capellania localis), čím Obišovce osamostatnil ešte viac. Dovtedy azda najvyšší počet veriacich sa v Obišovciach zišiel počas púte 4. a 5. októbra 1947, keď tu evidovali do 20000 pútnikov. Ich počet presiahol účasť na júlovej púti v Gaboltove, kde košický biskup Jozef Čársky zasvätil diecézu Ježišovmu Božskému Srdcu. Tento fakt už vtedy signalizoval veľkú výhodu geografickej polohy v prospech Obišoviec.

Ani počas totality sa kontinuita pútí neprerušila. Pútnici prichádzali hlavne vlakmi z celého Šariša, z priľahlých častí Spiša, Abova i Zemplína. Prvá porevolučná ružencová púť (1990) presiahla účasť z povojnového obdobia. Obišovský Putnok sa podľa rozhodnutia košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča v roku 2004 stal miestom slávenia mariánskych fatimských pobožností. Každú prvú sobotu v mesiaci, od mája do októbra (okrem septembra), sa v Obišovciach stretávajú kňazi a veriaci z jednotlivých dekanátov, aby sa spolu so svojimi biskupmi zjednotili v modlitbe ruženca. Titul Sanctuarium dioecesanum, diecézna svätyňa, bol pútnickému kostolu pridelený dekrétom košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera 1. októbra 2011. Verejné zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa vykonalo 1. októbra 2017.

(KMEC, Jozef: Pútnické miesto Obišovce. Diecézna svätyňa a jej milostivý obraz Panny Márie, vyd. Tonio s.r.o., Košice 2017)

FARSKÉ OZNAMY

Sv. FloránRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 17. týždni od 29. apríla – do 5. mája 2019.

Bohoslužby

Pondelok Svätej Kataríny Sienskej, panny 18:00 Sv.omša za pokoj v rodine Vladimíra
29.apríla a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky  
  Európy (sviatok)  
     
Utorok Sv. Pia V., pápeža 19:00 Sv. omša za ✟ Annu Prusákovú
30.apríla (ľubovoľná spomienka)   r. Timkovú, výročná
     
Streda Sv. Jozefa, robotníka 18:00 Sv. omša za pokoj, lásku, uzmierenie
1.mája (ľubovoľná spomienka)   pre s. B.
     
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa 18:00 Sv. omša za odpustenie a zmierenie
2.mája Cirkvi (spomienka)   pre všetky urážky a hriechy
     
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 18:00 Sv. omša za ✟ Jolanu Vincovú,
3.mája (sviatok)   polročná
     
Sobota Prvá sobota 07:30 Sv. omša za zdravie a Božie požehnanie
4.mája     pre Štefana a Petra s rodinami
     
Nedeľa 3. Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
5.mája     pre Alenu a Miroslava
10:00 Sv. omša za DHZ
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa 3. Veľkonočná nedeľa 08:00 H. Majcherová, D. Vincová
    10:00 J. Kurjan, S. Schmotzerová
   

 

Od 1. mája pred sv. omšou v týždni májová pobožnosť a v nedeľu o 14:30 bude májová pobožnosť, slávnostný ruženec, odprosenie Božského Srdca a premienka.

V piatok od 17:00 adorácia k úcte Božského Srdca, v sobotu o 7:00 fatimská pobožnosť a o 17:30 adorácia za rodiny.

Spovedanie pred prvým piatkom: v stredu a piatok od 16:00. Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 vo zvyčajnom poradí ulíc.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov

  1. máj

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Florián je patrónom v Rakúsku, kde bolo po ňom pomenované aj mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, Slovensku, Bavorsku, Taliansku (Bologna), Poľsku (Krakov).

Narodil sa v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii (dnešný Zeiselmauer v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených  kresťanských legionárov v Lorchu . Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aniza). Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život.

Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi.

Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.

Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Nurnberg pred požiarom. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. Atribúty: zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev oslavuje jeho pamiatku 4. mája.

FARSKÉ OZNAMY

KrakowRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 16. týždni od 22. apríla – do 28. apríla 2019.

Bohoslužby

Pondelok Veľkonočný pondelok 08:00 Sv.omša za zdravie a Božie požehnanie
22.apríla     pre Margitu
    10:00 Sv. omša za rod. Marcela
    15:00 Pohrebné obrady  ✟ Štefana Katušáka
    v Dome smútku
     
Utorok Veľkonočný utorok 18:00 Pohr. sv. omša za ✟ Štefana Katušáka
23.apríla    
     
Streda Veľkonočná streda 18:00 Sv. omša za ✟ Františka Hiľovského
24.apríla     a Cecíliu r. Sopkovú
     
Štvrtok Veľkonočný štvrtok 18:00 Sv. omša za ✟ Martina  Hiľovského
25.apríla     a Máriu r. Štovčíkovú
     
Piatok Veľkonočný piatok 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha Kozela,
26.apríla     rodičov a súrodencov
     
Sobota Veľkonočná sobota 18:00 Sv. omša za zdravie a Božie požehnanie
27.apríla     pre Kristínu a Štefana (mládežnícka)
     
Nedeľa 2. Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za zdravie
28.apríla (Nedeľa Božieho milosrdenstva) 10:00 Sv. omša na poďakovanie za 50 r. života
a ďaľšiu pomoc
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Pondelok Veľkonočný pondelok 08:00 H. Majcherová
10:00 L. Grácová, Z. Grácová
Nedeľa 2. Veľkonočná nedeľa 08:00 Z. Podprocká, S. Cingeľ
  (Nedeľa Božieho milosrdenstva) 10:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
   

 

V nedeľu  bude hodina milosrdenstva s korunkou.

Katechézy pre birmovancov v sobotu o 17:30 a v nedeľu o 15:45 hod.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

HODINA MILOSRDENSTVA

                                                                

“Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je otvorené dokorán pre každú dušu (Denníček, 1572). Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet” (1320).

Pán Ježiš túži, aby sa každý deň uctievala hodina jeho umierania na kríži (tretia hodina popoludní), v ktorej – ako povedal – “sa dostalo milosti celému svetu: milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (1572). Túži, aby sa v tejto chvíli rozjímalo o jeho bolestnom umučení, lebo v tejto hodine sa najvýraznejšie prejavila Božia láska k ľuďom, aby zvelebovali a oslavovali Božie milosrdenstvo a pre zásluhy Kristovho umučenia prosili o potrebné milosti pre seba a celý svet, a zvlášť pre hriešnikov.

“Ak ti to dovolia povinnosti” – poúčal s. Faustínu -“snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu” (1572).

Je to hodina – ako prisľúbil Pán Ježiš – v ktorej “vyprosíš všetko pre seba a druhých (1572). Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie” (1320).

Modlitba v hodine milosrdenstva je úzko spojená s treťou hodinou popoludní, treba sa obrátiť na Pána Ježiša a v prosbách sa odvolávať na cenu a zásluhy jeho bolestného umučenia.

FARSKÉ OZNAMY

DSC05797Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 15. týždni od 15. apríla – do 21. apríla 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok Veľkého týždňa 19:00 Pohr. sv. omša za ✟ Martina Šestáka
15.apríla    
     
Utorok Utorok Veľkého týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Spišáka
16.apríla     a Cecíliu r. Hiľovskú
     
Streda Streda Veľkého týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Vladimíra Jaklovského
17.apríla    
     
Štvrtok Zelený Štvrtok Pánovej večere 18:00 Sv. omša za  kňazské a rehoľné
18.apríla     povolania
     
Piatok Veľký Piatok 15:00
19.apríla    
     
Sobota Biela sobota 19:30 Sv. omša za obrátenie a dar viery
20.apríla     pre Janku
     
Nedeľa Veľkonočná nedeľa 08:00 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
21.apríla Pánovho zmŕtvychvstania 10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
(slávnosť)  
 
Lektori  Božieho Slova    
   
Štvrtok Zelený Štvrtok Pánovej večere 18:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
Piatok Veľký Piatok 15:00 D. Vincová, Z. Podprocká
Sobota Biela sobota 19:30 Z. Bradová, Z. Morvayová,
  Z. Slovenkaiová
Nedeľa Veľkonočná nedeľa 08:00 D.Vincová, Z. Podprocká
  Pánovho zmŕtvychvstania 10:00 J. Kurjan, J. Brada
   

 

 

Veľkonočná spoveď bude v pondelok od 15:00 do 17:30. Po skončení bude možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu (cca 17:45).

Utorok je deň modlitieb za biskupa a diecézu, od 17:00 adorácia  a ruženec.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený na poklonu do 20:30, na Veľký Piatok do 19:30, na Bielu sobotu od 9:00 do 12:00, od 14:00 (poklona detí) do 18:30.

Požehnanie jedál v nedeľu o 6:30, o 15:00 veľkonočné vešpery.

DUCHOVNÉ SLOVO

Paškál

 

(z lat. paschalis, lat. a gréckeho pascha a to pôvodne z hebrejského pesah (prechod, prekročiť; pamiatka na odchod Židov z Egypta) je vysoká veľkonočná svieca.

Paškál je zapaľovaný pri veľkonočnej vigílii v cirkvách západnej liturgickej tradície a symbolizuje vzkrieseného Krista, ktorého svetlo podľa kresťanskej náuky rozráža temnoty smrti.

Veľkonočná sviečka sa zapaľuje pri veľkonočnej vigílii, ktorá sa koná v noci, od ohňa v blízkosti kostola. Postupne sa s ňou vchádza do zhasnutého kostola a diakon so zdvihnutou sviecou trikrát spieva zvolanie „Kristus svetlo sveta!“ (lumen Christi). Liturgia potom pokračuje rozsvietením ďalších sviečok a veľkonočným chválospevom zvaným Exsultet, ktorý spieva opäť diakon.

Na vysokej sviečke je vidieť kríž, ktorý sprevádzajú grécke písmená Α (alfa) a Ω (omega); tieto písmena symbolizujú, že Kristus je začiatok a koniec. Do kríža sú vpísané jednotlivé číslice letopočtu – symbol toho, že Kristus vládne dejinám. Do kríža je vsadených päť kadidlových

zŕn predstavujúcich päť rán Kristových na kríži.

Pri veľkonočnej vigílii sa veľkonočná sviečka trikrát ponorí do vody počas jej žehnania. Pri každom krste sa od nej rozsvecuje sviečka krsteného. Veľkonočná sviečka býva umiestnená v blízkosti oltára, je žehnaná na Bielu sobotu a v kostole sa rozsvecuje pri každej bohoslužbe počas veľkonočnej doby, ktorá trvá až do Turíc, a pri slávení ďalších sviatostí počas celého roku (krst, sviatosť birmovania, manželstvo

, svätenie, pohreb).

Niekoľkokilogramová sviečka má pravidlá pre jej zdobenie: je na nej letopočet, kríž a písmená alfa a omega symbolizujúce začiatok a koniec, alebo tam môže byť aj strom života, baranček. Je symbolom kresťanského spoločenstva a Kristovho vzkriesenia.

Práve vloženie kadidlových zŕn do paškálu, jeho požehnanie tvorí spolu so slávnostným sprievodom s paškálom (nesie ho diakon alebo kňaz so spevom: „Svetlo Kristove“) a spevom Exultet bohoslužbu svetla na Veľkonočnú vigíliu.

Sviečka má byť pre pravdivosť znamenia zhotovená z vosku, každý rok nová, len jedna, dostatočne veľká a nikdy nie falzifikát. Neprípustné je teda používanie tzv. olejových paškálov, ktoré skutočnú sviečku len imitujú (podľa inštrukcií Kongregácie pre bohoslužbu z roku 1988). U menších farností, ktoré na tom nie sú finančne práve dobre a ich paškál vyzerá ešte použiteľne, je bežné, že len upravia letopočet a veľkonočná vigília sa koná s rovnakou sviečkou aj niekoľkokrát.

 

FARSKÉ OZNAMY

Kostol v zimeRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 14. týždni od 8. apríla – do 14. apríla 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Margitu Vincovú,
8.apríla     výročná
     
Utorok Utorok po 5. pôstnej nedeli 07:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc
9.apríla     pre kamarátku
     
Streda Streda po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Ivetu Grácovú,
10.apríla     výročná
     
Štvrtok Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za  zdravie a Božiu pomoc
11.apríla     pre sestru, tetu a švagrinú
     
Piatok Piatok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Hiľovského
12.apríla    
     
Sobota Sobota po 5. pôstnej nedeli 07:00 Sv. omša za ✟ Máriu Hiľovskú,
13.apríla     mesačná
     
Nedeľa Kvetná nedeľa 08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
14.apríla Nedeľa utrpenia Pána 10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa Kvetná nedeľa 08:00 Z. Podprocká, S. Cingeľ
    10:00 L. Grácová, Z. Grácová
   

 

V piatok o 17:30 pobožnosť krížovej cesty.

Chorých na veľkonočnú spoveď nahlásiť v sakristii. Bude v piatok pred Kvetnou nedeľou od 9:00.

Na Kvetnú nedeľu o 15:00 bude Pašiová hra detí.

V nedeľu po druhej sv. omši katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Zvyk zahaľovať kríže a obrazy

pred Piatou pôstnou nedeľou je predpísaný aj v misáli Pavla VI, ktorý sa používa dnes: Ak biskupská konferencia uzná za dobré, môže sa aj naďalej zachovávať zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole. Kríže zostanú zahalené až do konca Slávenia utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie. Ak je to možné, odnesú sa z kostola aj kríže. Tie, čo zostanú v kostole, mali by sa zahaliť.

Starobylý zvyk, zahaľovať kríže a obrazy pochádza asi spred deviateho storočia. Liturgista Polykarp Radó uvádza tri pravdepodobné dôvody vzniku zahaľovania kríža:

  • prvým je, že v tejto dobe sa sústredí pozornosť na utrpenie a nie na smrť Pána a že zahalením kríža sa vyzdvihne jeho dôležitosť a tak sa pritiahne pozornosť na kríž, ktorý je vyvrcholením umučenia,
  • druhým dôvodom môže byť história umenia, že v románskom slohu sa na kríži predstavoval Kristus ako Kráľ večnej slávy a v čase umučenia sa takýto obraz nezhodoval s pohľadom na trpiaceho Pánovho služobníka,
  • tretím dôvodom môže byť súvislosť s niekdajšími „pôstnymi plátnami“, ktorými sa zakrýval oltár, lebo penitenti sa považovali za nehodných aby hľadeli na slávenie omše.

Toto veľké „pôstne plátno“ sa nazýva „velum famis“ a zakrýval sa ním celý oltár. Až neskôr sa zakrýval iba kríž a obrazy a sochy svätých.

Z liturgických predpisov je vidieť, že sú tu dve príležitosti zahaliť kríže. Buď sa zahaľujú už pred Piatou pôstnou nedeľou a to z rozhodnutia biskupskej konferencie (ako je to na Slovensku), alebo sa zahalia po večernej Omši na pamiatku Pánovej večere, ale toto už nezávisí od rozhodnutia Biskupskej konferencie. V každom prípade, kríže sa zahaliť majú a to bez ohľadu na osobné dojmy niektorých jednotlivých veriacich. Latinským výrazom „imagines“ sa označujú nie len obrazy, ale aj sochy. Mali by sa zahaľovať tiež. Nie vždy je to fyzicky možné, ale vo väčšine kostolov by to bolo možné a žiaľ nerobí sa tak.

 

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 13. týždni od 1. apríla – do 7. apríla 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa Sopka, polročná
1.apríla    
     
Utorok Utorok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za Božiu pomoc, zdravie
2.apríla     a dary Ducha svätého pre s. Agnešku
     
Streda Streda po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Dr. Branislava Svobodu
3.apríla    
     
Štvrtok Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 07:00 Sv. omša za ✟ Jozefa, Reného
4.apríla     a starých rodičov
     
Piatok Piatok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za odppustenie hriechov
5.apríla     a urážok voči Božskému Srdcu
     
Sobota Sobota po 4. pôstnej nedeli 07:30 Sv. omša za ✟ Jána Mihaľova, polročná
6.apríla    
     
Nedeľa Piata pôstna nedeľa 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
7.apríla   10:00 Sv. omša na poďak. za zdravie 80 r. života
a Božie požehnanie pre rodinu
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa Piata  pôstna nedeľa 08:00 Z. Morvayová, D. Vincová
    10:00 Z. Bradová, V. Drábiková
   

 

V piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30 bude pobožnosť krížovej cesty.

Spovedanie pred prvým piatkom: streda od 16:00, piatok od 15:30. Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 vo zvyčajnom poradí ulíc. Chorých na veľkonočnú spoveď nahlásiť v sakristii. Bude v piatok pred Kvetnou nedeľou. Pre ostatných veriacich bude spovedanie pred Veľkou nocou v pondelok po Kvetnej nedeli.

Milodary na kvety k Božiemu hrobu môžete vložiť do pokladničky na stĺpe.

V nedeľu po druhej sv. omši bude katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov.

DUCHOVNÉ SLOVO

Na krídlach anjelov

(pokračovanie)

 

Pravdivosť príbehu z Loreta potvrdzujú aj nálezy v stenách sanktuária. Pri skúmaní muriva Máriinho domčeka sa našlo päť krížov z červenej látky, ktoré boli znakmi križiakov, alebo rytierov niektorého z početných vojenských rádov, úlohou ktorých bolo ochraňovať dôležité pútnické miesta a relikvie v Palestíne. V murive sa našli i zvyšky škrupín pštrosích vajec. Aj to sa považuje za dôkaz palestínskeho pôvodu a znak, ktorý sa v tradičnej symbolike spája s tajomstvom Kristovej inkarnácie, čiže vtelenia Božieho Syna. Múry domčeka sú vybudované so zvláštnou štruktúrou. Dokázateľne ide o murárske umenie, ktoré nepochádza z loretského kultúrneho konceptu. Technické porovnanie Svätého domčeka v Lorete s jaskynkou pod novou Bazilikou v Nazarete ukázalo, že obe časti pôvodného domu vznikli v rovnakom čase. Majú rozmery, ktoré poukazujú na to, že pôvodne tvorili jeden celok a oddelené časti do seba presne zapadajú. Preukázalo sa, že kamene Máriinho domčeka v Lorete boli opracované tzv. nabatejským spôsobom, teda technikou, ktorá bola rozšírená v Galilei v čase Pána Ježiša. Obrovský záujem odborníkov vzbudili nápisy, grafity na stenách loretského domu. Experti poukazujú na ich židokresťanský obsah a na veľkú podobnosť s nápismi nájdenými na zvyškoch toho istého domu v Nazarete.

Stena loretského domčeka, pri ktorej stojí oltár a figúrka Čiernej Madony, nie je originálna. Východná časť príbytku bola totiž na pôvodnom mieste napojená na vytesanú jaskyňu. Tri originálne steny, ktoré sú vysoké takmer tri metre, naozaj nemajú základy. Postavené boli na antickej ceste. Dnes sú sčasti omurované červenými tehlami, ktoré pochádzajú z okolia Loreta a samozrejme, nie sú pôvodné. Dostali sa tam v roku 1536, keď bolo toto miesto upravené pre potreby kultu. Ďalším zásahom do pôvodnej podoby bolo vyhotovenie freskovej výzdoby, ktorá sa dnes zachovala už iba fragmentárne.

Z vonkajšej strany je Máriin domček obložený mramorom. Obloženie inicioval pápež Július II. okolo roku 1507. V roku 1509 nakreslil slávny Donato Bramante jeho návrh. Následne ho realizovali renomovaní talianski renesanční umelci.

Pôvodná Čierna Madona z Loreta pochádzala zo 14. storočia (zničil ju požiar v roku 1921). Loretánska Madona je „Čiernou Madonou“. Mnohí ľudia si myslia, že je vyhotovená z ebenového dreva. Nie je to však pravda. Vytesali ju z libanonského cédra. Drevo libanonského cédra má symbolický mariologický význam. Cédre v Libanone produkujú zvláštnu živicu, ktorá obsahuje látky s repelentnými účinkami. Ich drevo netrpí napadnutia drevokazným hmyzom. Je ideálnym materiálom na vytvorenie podoby Nepoškvrnenej Panny plnej milosti, celej krásnej, nedotknutej hriechom. Céder nemá čierne drevo. Mária je zvonka čierna, vo vnútri biela.

Stredovekých teológov doslovný význam biblických textov príliš nezaujímal. Prednosť mal spirituálny výklad, ktorý vnímal biblický text ako alegorickú reč slúžiacu k mravnému poučeniu veriacich a cestu k mystickej kontemplácii tajomstva Boha. Jeden z najvplyvnejších autorít stredoveku, cistercitský mních Bernard z Clairvoix, vo svojom komentári na knihu Veľpieseň rozoznáva v čiernej snúbenici obraz svätcov, ktorí vynikajú poníženým a opovrhnutiahodným zovňajškom, často zanedbaným, vo vnútri ale ukrývajú žiarivú Pánovu tvár, lebo sú v stále väčšej sláve premieňaní na jeho obraz. Svätci sú podľa Bernarda navonok čiernymi, vnútorne ale žiaria bielobou. (https://www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto)

FARSKÉ OZNAMY

kostol Všetkých svätých v PopročiRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 12. týždni od 25. marca – do 31. marca 2019.

Bohoslužby

Pondelok Zvestovanie Pána (slávnosť) 07:00 Sv. omša na úmysel ordinára
25.marca   18:00 Sv. omša za ✟ Ladislava Sopka,
    manželku Jolanu, rodičov Michala a Rozáliu
     
Utorok Utorok po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Annu Veselú (polroč.)
26.marca     a manžela Viktora
     
Streda Streda po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Štefana Spišáka (polroč.)
27.marca     a manželku Annu
   
     
Štvrtok Štvrtok po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Irenu Timkovú, výročná
28.marca    
     
Piatok Piatok po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Ladislava Filčáka
29.marca     a rodičov Margitu a Antona
     
Sobota Sobota po 3. pôstnej nedeli 07:30 Sv. omša za ✟ Michala Sopka,
30.marca     výročná
     
Nedeľa Štvrtá  pôstna nedeľa 08:00 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
31.marca   10:00 Sv. omša za učiteľov a žiakov ZŠ
Lektori  Božieho Slova    
Pondelok Zvestovanie Pána (slávnosť) 07:00 Z. Bradová
18:00 Z. Slovenkaiová
Nedeľa Štvrtá  pôstna nedeľa 08:00 H. Majcherová
    10:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
   

 

Pondelok je dňom ochrany počatého života. O 15:00 bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu pri pomníku nenarodených na cintoríne. Biele stužky sú vyjadrením kresťanského postoja v tejto veci.

V piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30 pobožnosť krížovej cesty.

Po druhej sv. omši bude katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov.

Zbierka na energie vyniesla 1287,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

DUCHOVNÉ SLOVO

Na krídlach anjelov

Loreto je pútnické miesto v strednom Taliansku (provincia Ancona). Tamojší mariánsky pútnický kostol stojí na pahorku pri pobreží Jadranského mora. Pôvodne to bol vrch, na ktorom rástol vavrínový háj, ktorý vlastnila pani s menom Laureta. V latinčine je slovom „laurea” nazývaný vavrín. V  bazilike nad morom sa ukrýva kaplnka, ktorú nazývame Domček Božej Matky. Uctieva sa v nej loretánska Madona s Ježiškom v náručí. Figúrka má čiernu farbu.

Stredoveká legenda tvrdí, že v roku 1291, keď sa definitívne ukončili križiacke vojny v Palestíne, murované steny Máriinho domu boli „tajomným anjelským spôsobom“ prenesené najskôr do dnešnej Rijeky v Dalmácii. Nazaretský domček našli údajne drevorubači cestou do práce na kopci Tersato ráno 10. mája roku 1291. Bola to malá kamenná stavba, ktorá tam predtým nestála. Nemala žiadne základy, stála iba na tráve. Vo vnútri sa nachádzal krb, police, stôl, kamenný oltár s krížom a socha Panny Márie s Ježiškom na rukách. Správa o objavení domčeka vyvolala rozruch. Po krátkom čase došlo k náhlemu uzdraveniu ťažko nemocného Alexandra de Giorgi, ktorý sa vraj predtým modlil k tajomstvu zvestovania. Ľuďom odovzdal tento uzdravený muž odkaz Panny Márie, že kamenný domček je vlastne nazaretským domčekom Svätej rodiny. Miestny panovník Mikuláš Franga následne poslal do Nazareta štyroch mužov, aby zistili, čo je na tom pravda. Vrátili sa s tým, že v Nazarete skutočne našli už len základy bez domu a zvyšky odneseného domčeka mali taký istý materiál i rozmery, aký mal domček, ktorý sa u nich objavil. Kostolík na kopci Tersato sa stal okamžite cieľom pútnikov z celej Dalmácie. Dlho tam však nezostal. O pozemok pod Svätým domčekom sa vraj škaredo sporili dvaja muži; iné legendy vravia, že pútnikov prepadávali zbojníci. Anjeli teda dom Svätej rodiny zdvihli a z Dalmácie ho preniesli do Loreta (bolo to v noci z 9. na 10. decembra roku 1294).

Legenda prežila veky a stala sa obľúbeným motívom výtvarníkov. Panna Mária z Loreta bola v roku 1920 vyhlásená pápežom Benediktom XV. za patrónku letcov. Jeden z kardinálov sa vtedy vyjadril, že letci majú byť spojení so Svätým domčekom v Lorete nielen kvôli prastarej tradícii o zázračnom lete anjelov, ale najmä kvôli letu, ktorý podnikol sv. archanjel Gabriel do nazaretského domčeka k Panne Márii. Úlohou letcov je prijať za svoj štýl letu let archanjela Gabriela a z každej svojej misie učiniť posolstvo pokoja, aby sa z každého miesta na svete stále viac šírila radostná zvesť, že Boh si postavil svoj príbytok medzi ľuďmi“.Historické a archeologické výskumy, ktoré boli v posledných desaťročiach vykonané  v sanktuáriu Domčeka Panny Márie, potvrdili starú tradíciu. Kaplnka, ktorá je považovaná za dom Svätej rodiny, bola s najvyššou pravdepodobnosťou ozaj privezená z Palestíny. Výskumy v nazaretskom Chráme zvestovania i v Chráme zvestovania v Lorete potvrdili, že pôvodný dom Ježišovej Matky pozostával z dvoch priestorov. Prvý priestor, jaskyňa vytesaná do skaly, je pod bazilikou v Nazarete. Druhým priestorom domu bola neveľká predná izba pozostávajúca z troch murovaných stien pripojených k otvoru spomínanej jaskyne.Vďaka archívnym výskumom sa podarilo osvetliť i legendu o anjeloch a dnes je všeobecne akceptovaná hypotéza, že steny Máriinho domu boli do Loreta privezené po Stredozemnom mori loďou. Transport však iniciovala šľachtická rodina s menom „Angeli“ (tzn. Anjeli). Dokument zo septembra roku 1294 svedčí, že Niceforo Angeli, panovník z Epíri, pri príležitosti svadby svojej dcéry Ithamar s Filippom z Taranta, štvrtým synom neapolského kráľa Carla II. d´Angio, odovzdal veno, ktorého súčasťou boli „sväté kamene prinesené z Domu našej Panej, Panny, Božej Matky“. (https://www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto

FARSKÉ OZNAMY

B45A9071Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 11. týždni od 18. marca – do 24. marca 2019.

Bohoslužby

Pondelok Vigília – Sv. Jozefa, ženícha 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa a Annu
18.marca Panny Márie  
     
Utorok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 18:00 Sv. omša na poď. za 70 rokov života
19.marca (slávnosť)   Jozefa s prosbou o ďaľšiu pomoc
     
Streda Streda po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša na úmysel celebranta
20.marca    
   
     
Štvrtok Štvrtok po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za duše v očistci na ktoré
21.marca     nikto nespomína
     
Piatok Piatok po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Margitu Toporčákovú,
22.marca     a manžela františka (výročná)
     
Sobota Sobota po 2. pôstnej nedeli 07:30 Sv. omša za ✟ Imricha Komoru,
23.marca     sestru Blaženu, Vladimíra Gdovičina,
    Annu Komorovú a Imricha Komoru
    (výročná)
     
Nedeľa Tretia  pôstna nedeľa 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
24.marca   10:00 Sv. omša za kňaza Antona Mazana
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa Tretia  pôstna nedeľa 08:00 Z. Morvayová, D. Vincová
    10:00 Z. Slovenkaiová, V. Drábiková
   

 

 

V piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30 bude pobožnosť krížovej cesty.

V nedeľu po druhej sv. omši bude katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov.

 

DUCHOVNÉ SLOVO 

 

 

Nábožné združenie sv. Jozefa, patróna dobrej smrti

 

V roku 1913 ho založil bl. Alojz Guanella (1842 – 1915) a schválil pápež sv. Pius X. Cieľom je rozširovať úctu k sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi a dobrej smrti, ako aj usilovať sa o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc zomierajúcim, aby dosiahli milosť večného života. Primárne sídlo združenia sa nachádza v Ríme pri Kostole sv. Jozefa. Členovia združenia, ktorých sú milióny po celom svete, sú účastní na milostiach plynúcich zo svätých omší, ktoré sa každý deň slávia v tomto chráme a na Slovensku každú stredu v Kláštore sv. Jozefa v Kremnických Baniach. Tak isto majú účasť na duchovných dobrách z pokladu svätých omší, svätých prijímaní, modlitieb a kajúcich skutkov lásky tohto apoštolátu, ba sú účastní na milostiach aj po svojej smrti. S dobrým srdcom sa modlia za umierajúcich, spomínajú si na nich pri svätom prijímaní, obetujú za nich dobré skutky a vyprosujú im odpustenie a milosť.

 

Členom združenia sa môžete stať, ak:

  • nahlásite svoje meno a priezvisko do zoznamu v primárnom sídle v Ríme alebo u nás na adrese: Nábožné združenie sv. Jozefa, Kláštor kapucínov, Horný Turček 319, 967 01 Kremnické Bane (viac na www.kapucini.sk).
  • sa budete modliť aj viackrát cez deň modlitbu: „Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú.“

 

 

Prosba za šťastnú hodinu smrti modlitba svätého Alfonza

Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.