FARSKÉ OZNAMY

Kostol Všetkých svätýchRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 17. týždni od 24. apríla – do 30. apríla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 2. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Annu Spišákovú,
24.apríla nedeli   mesačná
     
Utorok Sv. Marka, evanjelistu, 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha /polroč./
25.apríla (sviatok)   a Cecíliu Petrášovcov
     
Streda Streda po 2. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Mihaľova,
26.apríla nedeli   mesačná
     
Štvrtok Štvrtok po 2. veľkonočnej 18:00 Sv. omša za ✟ Miroslava Šimkuľáka,
27.apríla nedeli   výročná
     
Piatok Sv. Ľudovíta Márie Grignion 07:00 Sv. omša za zdravie a požehnanie
28.apríla de Montfort, kňaza   pre rod. Majerčákovú
(ľubovoľná spomienka)  
     
Sobota Sv. Kataríny Sienskej, panny 09:30 Sv. omša na úmysel celebranta
29.apríla a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky  
Európy (sviatok)  
     
Nedeľa 3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 07:30 Sv. omša za ružencového bratstva
30.apríla   09:00 Sv. omša na poďakovanie za
  75 rokov Márie H.
 
Lektori  Božieho Slova    
 
Nedeľa 3.Veľkonočná nedeľa 07:30 Z. Podprocká, I. Klešík
  09:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu nebude.

V nedeľu o 10:30 o. biskup slávi sv. omšu v Rudníku.

Na stolíku pod chórom sa možno zapísať na diecéznu púť  k Panne Márii Fatimskej do Boľkoviec v sobotu 13. Mája.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Nedeľa (čiže sviatok) Božieho milosrdenstva 

„Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva,“ povedal Pán Ježiš sv. sestre Faustíne.(Den.299) O tomto želaní jej hovoril až štrnásťkrát, uvádzajúc pritom nielen čas slávenia sviatku v liturgickom kalendári, ale taktiež aj motív ustanovenia sviatku, spôsob prípravy na sviatok a spôsob jeho slávenia, ako i milosti s ním spojené.

„Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu,“ povedal Pán Ježiš, keď vysvetlil dôvod ustanovenia sviatku, „Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky.“(Den.965) Sviatok má byť teda dňom veľkej úcty k Bohu v tajomstve jeho milosrdenstva, ktoré je prameňom a motívom všetkých diel Boha voči človeku, hlavne diela vykúpenia. Taktiež to je – z Božej vôle – deň veľkej milosti pre všetky duše, najmä pre hriešnikov, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. „Sviatok môjho milosrdenstva,“ hovoril Pán Ježiš, „vytryskol z môjho vnútra pre potešenie celého sveta.“ (Den.1517)

Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci

.

„Modlitba je rozhovor duše s Bohom.“

                                             sv. Augustín

FARSKÉ OZNAMY

DSC06346Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 16. týždni od 17. apríla – do 23. apríla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Veľkonočný Pondelok 08:00 Sv. omša za Michala, Natáliu, Štefana
17.apríla     a Kristínu
    10:00 Sv. omša na poďakovanie, za zdravie
    a Božie požehnanie rodiny
     
Utorok Veľkonočný Utorok 18:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
18.apríla     pre Štefana a Annu
     
Streda Veľkonočná Streda 18:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
19.apríla     rod. Majerčákovej
     
Štvrtok Veľkonočný Štvrtok 18:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
20.apríla   pre Igora a rodinu
     
Piatok Veľkonočný Piatok 18:00 Sv. omša za ✟ Máriu a Jána Komorovcov
21.apríla     a rod. Marinčákovú
     
Sobota Veľkonočná Sobota 07:30 Sv. omša za ✟ Annu Jaklovskú
22.apríla    
     
Nedeľa 2.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
23.apríla   10:00 Sv. omša na poďakovanie za
  70 rokov života
 
Lektori  Božieho Slova    
Pondelok Veľkonočný Pondelok 08:00 H. Majcherová
10:00 O. Brada
 
Nedeľa 2.Veľkonočná nedeľa 08:00 H. Majcherová
  10:00 L. Grácová, D. Morvayová
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu po druhej sv. omši

Katechéza pre birmovancov  v sobotu od 9:00 hod.

Na stolíku pod chórom sa možno zapísať na diecéznu púť k Panne Márii Fatimskej do Boľkoviec v sobotu 13. mája.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Úplné odpustky počas storočnice fatimských zjavení

 

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

 

„Ak nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať Ho.“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Páter Pio

FARSKÉ OZNAMY

DSC05792Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 15. týždni od 10. apríla – do 16. apríla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok Veľkého týždňa 07:00 Sv. omša za ✟ Eduarda Klešíka
10.apríla    
     
Utorok Utorok Veľkého týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Annu
11.apríla    
     
Streda Streda Veľkého týždňa 18:00 Sv. omša za Igora, Annu, Ondreja,
12.apríla     Radoslava
     
Štvrtok Zelený štvrtok 18:00 Sv. omša za ✟ kňazov
13.apríla  
     
Piatok Veľký Piatok 15:00  Obrady
14.apríla    
     
Sobota Veľkonočná vigília 19:30 Sv. omša za duše v očistci
15.apríla    
     
Nedeľa VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Božie požehnanie
16.apríla PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
(SLÁVNOSŤ) 15:00 VEŠPERY
 
Lektori  Božieho Slova    
Štvrtok Zelený štvrtok 18:00 Z. Bradová, I. Sopková
Piatok Veľký Piatok 15:00 L. Grácová, D. Morvayová
Sobota Veľkonočná vigília 19:30 Z. Morvayová, M. Schmotzerová,
  S. Schmotzerová, Z. Slovenkaiová,
  V. Drábiková
Nedeľa Veľkonočná nedeľa 08:00 Z. Berciková, Z. Podprocká
  10:00 J. Kurjan, J. Brada
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude na 2. veľkonočnú nedeľu.

Veľkonočná spoveď v pondelok 10. apríla od 15:00 do 17:30. Po spovedaní bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu.

Na Zelený štvrtok bude kostol otvorený do 20:30, na Veľký Piatok na poklonu do 19:30. Na Bielu sobotu od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00 hod.

Požehnanie jedál bude o 6:30 hod.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Výňatok z Katalógu odpustkov

(pokračovanie)

 

15. V hodine smrti môže získať úplné odpustky každý veriaci, ktorý sa v živote pravidelne modlieval. Môže ich získať aj vtedy, keď v ten deň už získal úplné odpustky iným spôsobom.

16. Kto nábožne príjme pápežské požehnanie “Urbi et Orbi”, hoci aj prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, môže získať úplné odpustky. Toto neplatí o požehnaní, reprodukovanom z filmu a zo zvukového záznamu.

17. Kto pozorne a nábožne vypočuje kázeň, môže získať číastočné odpustky. Kto vypočuje sériu kázní pri misiách alebo duchovných cvičeniach, môže získať úplné odpustky, ak je prítomný na ich slávnostnom zakončení.

18. Kto pristupuje prvý raz k svätému prijímaniu a všetci, ktorí sú prítomní na tejto slávnosti, môžu získať úplné odpustky.

19. Kto sa nábožne zúčastní na prvej omši novokňaza, môže získať úplné odpustky.

 

 

“Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.”

sv.Terézia Benedikta z Kríža

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 14. týždni od 3. apríla – do 9. apríla 2017.

Bohoslužby

 

 

Pondelok Pondelok po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Ladislava Vincu,
3.apríla     výročná
     
Utorok Utorok po 5. pôstnej nedeli  
4.apríla    
     
Streda Streda po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za Michaela, Natálku,
5.apríla     Kristiána a Števka
     
Štvrtok Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za Ondreja a Annu
6.apríla  
     
Piatok Piatok po 5. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Ľubomíra Petráša,
7.apríla     polročná
     
Sobota Sobota po 5. pôstnej nedeli  07:00  Sv. omša na úmysel
8.apríla    
     
Nedeľa KVETNÁ NEDEĽA 08:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
9.apríla     rodiny Zuzany a Mariana T.
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:30 POBOŽNOSŤ (Krížová cesta a
  odprosenie Božského Srdca)
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa KVETNÁ NEDEĽA 08:00 Z. Podprocká
  10:00 J. Kurjan, J. Brada
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu nebude.

Spovedanie pred prvým piatkom: v stredu a piatok od 16:00, chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 hod.

Na prvý piatok od 17:00 adorácia k  Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

DUCHOVNÉ SLOVO

Výňatok z Katalógu odpustkov

(pokračovanie)

 

 1. Každý piatok v pôstnej dobe môže získať úplné odpustky, kto sa pred obrazom Ukrižovaného (rozumie sa aj socha) pomodlí po svätom prijímaní modlitbu: “Hľa, pred pohľadom tvojim…” V iné dni môže získať čiastočné odpustky.
 2. Na Veľký piatok môže získať úplné odpustky kto sa pri liturgických obradoch zúčastní na uctievaní svätého Kríža a ho pobozká.
 3. Pri slávení veľkonočnej vigílie a vo výročitý deň svojho krstu môže získať úplné odpustky, kto si obnoví krstné sľuby.
 4. Od 1. do 8. novembra môže denne raz získať úplné odpustky, ale len pre duše v očistci, kto navštívi cintorín a tam sa pomodlí za zosnulých. V iné dni môže získať čiastočné odpustky.
 5. V deň Dušičiek 2. XI. môže získať úplné odpustky, ale len pre duše v očistci a len raz, kto navštívi kostol a pomodlí sa niečo za duše v očistci, okrem toho Otčenáš a Verím v Boha.
 6. Za návštevu farského kostola možno získať úplné odpustky dva razy v roku: v deň patróna kostola a 2. VIII. (na Porciunkulu), ak sa návštevník pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.
 7. Kto s nábožnou úctou prechováva kríž alebo ruženec alebo škapuliar alebo medailu, môže získať čiastočné odpustky, kedykoľvek týmto predmetom prejaví nejakú vonkajšiu úctu, ak sú tieto predmety požehnané kňazom; ak sú požehnané pápežom alebo biskupom, môže dotyčný získať aj úplné odpustky 29. VI., ak sa pomodlí Verím v Boha

„Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha.“

                                                          sv.František Saleský

FARSKÉ OZNAMY

DSC08529

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 13. týždni od 27. marca 2017 – do 2. apríla 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za učiteľov a žiakov ZŠ
27.marca    
     
Utorok Utorok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša na úmysel
28.marca    
     
Streda Streda po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Spišáka
29.marca     a rodičov
     
Štvrtok Štvrtok po 4. pôstnej nedeli  
30.marca  
     
Piatok Piatok po 4. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Ladislava Petráša,
31.marca     Helenu r. Idčanovú a syna Ladislava
     
Sobota Sobota po 4. pôstnej nedeli 08:00 Sv. omša za duše v očistci
1.apríla  
     
Nedeľa PIATA PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
2.apríla   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:30 POBOŽNOSŤ
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa PIATA  PÔSTNA NEDEĽA 08:00 H. Majcherová
  10:00 Z. Bradová, I. Sopková
     

 

 

Pobožnosti:

V piatok o 17:30 Krížová cesta

V sobotu o 07:30 modlitba ruženca, po sv. omši adorácia

V sobotu o 17:30 adorácia za rodiny

V nedeľu o 14:30 ruženec a premienka

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov  bude v nedeľu po druhej sv. omši

Katechéza pre birmovancov v sobotu od 9:00 hod.

Zbierka na energie vyniesla 1124,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

DUCHOVNÉ SLOVO

Čo sú odpustky?

Všetky odpustky, ktoré získame, môžeme venovať dušiam v očistci okrem tých, o ktorých Cirkev výslovne ustanovila ináč. Niektoré odpustky môžeme získať len dušiam v očistci.

Výňatok z Katalógu odpustkov

 1. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak v pokornej dôvere pozdvihneme svoju myseľ k Bohu pri plnení svojich povinností a pri znášaní životných ťažkostí a pri tom prosíme Pána aspoň v duchu alebo nejakým povzdychom.
 2. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak vedení duchom viery a milosrdenstva, obetujeme niečo zo svojho tým, čo trpia núdzu.
 3. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak sa v duchu kajúcnosti zriekame niečoho, čo je dovolené a príjemné.
 4. Kto nábožne navštívi najsvätejšiu Sviatosť, môže získať čiasttočné odpustky. Kto sa najsvätejšej Sviatosti klania aspoň pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
 5. Kto číta Písmo sväté s úctou k slovu božiemu a na spôsob duchovného čítania, môže získať čiastočné odpustky. Kto tak koná aspoň pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
 6. Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami, môže získať úplné odpustky.
 7. Úplné odpustky môže získať, kto sa spoločne v kostole, vo verejnej kaplnke alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiatkov ruženca bez prerušenia.

 

„Pane urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam ,kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku, tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie, tam, kde je pochybnosť, vieru, tam, kde je zúfalstvo, nádej, tam, kde je tma, svetlo, tam, kde je smútok, radosť. Ó Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem, byť pochopený, ale radšej nech pochopím, byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame, v odpustení dostávame odpustenie, v smrti sa rodíme do večného života.“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sv. František z Assisi

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 12. týždni od 20. marca 2017 – do 26. marca 2017.

Bohoslužby

Pondelok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 15:30 Pohrebná sv. omša za ✟ Jána
20.marca (slávnosť)   Mihaľova
  16:30 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Utorok Utorok po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša na poďakovanie za dožité
21.marca     roky  a za zdravie
     
Streda Streda po 3. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za duše v očistci
22.marca    
     
Štvrtok Štvrtok po 3. pôstnej nedeli  
23.marca  
     
Piatok Vigília – Zvestovanie Pána 17:30 POBOŽNOSŤ
24.marca   18:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc
     
Sobota ZVESTOVANIE PÁNA 08:00 Sv. omša za ✟ Antona Mazána
25.marca (SLÁVNOSŤ)  
     
Nedeľa ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Sv. omša za ružencového bratstva
26.marca   10:00 Sv. omša za požehnanie dieťaťa
    a rodiny
  14:30 POBOŽNOSŤ
Lektori  Božieho Slova    
Sobota ZVESTOVANIE PÁNA 08:00 Z. Bradová, J. Brada
   
Nedeľa ŠTVRTÁ  PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Z. Berciková
  10:00 L. Grácová, D. Morvayová
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu po druhej sv. omši.

                                          DUCHOVNÉ SLOVO     

Čo sú odpustky?

K získavaniu úplných odpustkov je potrebné:

 1. vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustkami;
 2. vyspovedať sa (spoveď možno vykonať niekoľko dní pred skutkom obdareným úplnými odpustkami alebo, ak sme v stave posväcujúcej milosti, niekoľko dní po vykonaní odpustkami obdareného skutku; jedna spoveď stačí pre získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu);
 3. pristúpiť k svätému prijímaniu (podľa možnosti v ten istý deň, v ktorý vykonávame skutok obdarený úplnými odpustkami); k novému získaniu úplných odpustkov je potrebné znova pristúpiť k svätému prijímaniu,
 4. pomodliť sa niečo na úmysel Svätého Otca (stačí raz Otčenáš a Zdravas], podľa možnosti v ten istý deň, kedy vykonáme skutok, obdarený úplnými odpustkami.

Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (ajvšedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov, slovom len ten, kto nelipne ani k všednému hriechu.

Odpustky sú čiastočné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa len čiastku tých dočasných trestov, ktoré sme za spáchané hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.

Získaním čiastočných odpustkov sa nám dočasné tresty odpúšťajú vo väčšej alebo menšej miere podľa toho, aká je naša láska k Bohu a naša horlivosť pri konaní skutku, ktorý Cirkev obdarila čiastočnými odpustkami. Každým dobrým skutkom si získavam čiastočné odpustenie dočasných trestov od Boha : tým väčšie, čím je moja láska k Bohu väčšia a čím horlivejšie konám ten dobrý skutok. Čiastočnými odpustkami nám  Cirkev  odpúšťa ešte toľko z dočasných trestov, koľko nám odpustil Boh, keď sme dotyčný dobrý skutok vykonali.

Čiastočné odpustky môžeme získať aj viac razy cez deň.

 

 

„Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.“

                                                                                                       Kniha Prísloví 18,22

 

 

FARSKÉ OZNAMY

Krížová cesta

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 11. týždni od 13. marca 2017 – do 19. marca 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za duše v očistci
13.marca    
     
Utorok Utorok po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Pavla
14.marca    
     
Streda Streda po 2. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Rozáliu Juhárovú,
15.marca     polročná
     
Štvrtok Štvrtok po 2. pôstnej nedeli 07:00 Sv. omša za duše v očistci
16.marca  
     
Piatok Piatok po 2. pôstnej nedeli  
17.marca    
     
Sobota Sobota po 2. pôstnej nedeli  
18.marca  
     
Nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
19.marca   10:00 Sv. omša na poďakovanie za dož. 70 r.
    Jozefa, na odp. za ur,. a za Božie
    požehnanie
  14:30 POBOŽNOSŤ ( Krížová cesta za
  nenarodené deti)
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa TRETIA  PÔSTNA NEDEĽA 08:00 H. Majcherová
  10:00 J. Kurjan, J. Brada
     

 

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu po druhej sv. omši.

Vo štvrtok po rannej sv. omši adorácia za biskupa a diecézu.

V nedeľu sa začína týždeň modlitieb za ochranu života.

Jarná zbierka vyniesla 389,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

V nedeľu bude zbierka na energie.

DUCHOVNÉ SLOVO

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie dočasných trestov mimo spovede.

Pri spovedi sa nám vždy odpúšťa aspoň čiastka dočasných trestov, ktoré sme si od Boha zaslúžili za spáchané hriechy; ale obyčajne sú nám pri spovedi nie odpustené všetky zaslúžené dočasné tresty. Po odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov ešte zostávajú dočasné tresty, ktoré si musíme odpykať alebo tu na zemi alebo v očistci. Tieto dočasné tresty, ktoré nám zostali neodpustené po odpustení hriechov v spovedi, môžu nám byť odpustené mimo spovede (po spovedi), ak získame odpustky, ktoré nám Cirkev udeľuje.

Odpustkami teda Cirkev  neodpúšťa ani hriechy, ani peklo (večný trest), ale iba dočasné tresty,  ktoré nám zostali neodpustené po odpustení hriechov. Odpustky nám Cirkev udeľuje z pokladu nevyčerpateľných zásluh Ježiša Krista, Panny Márie a svätých.

K získaniu odpustkov je potrebné:

 1. aby duša bola čistá od smrteľného hriechu;
 2. aby sme mali úmysel získať odpustky;
 3. aby sme vykonali dobrý skutok, ktorý Cirkev obdarila odpustkami.

K získaniu odpustkov predpisuje Cirkev nejaký presne určený dobrý skutok, napr.: návštevu kostola, modlitbu, hmotný príspevok na dobrý ciel, používanie posväteného predmetu ap. Okrem tohto dobrého skutku, obdareného odpustkami, predpisuje niekedy Cirkev ako podmienku k získaniu odpustkov aj iné úkony, napr. spoveď a sväté prijímanie.

Odpustky sú dvojaké: úplné a čiastočné.

Odpustky sú úplné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa  všetky dočasné tresty, ktoré sme za spáchane hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.

Odpustky sú čiastočné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa len čiastku tých dočasných trestov, ktoré sme za spáchané hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.

 

„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.“

                                                      sv. Ján Pavol II.

FARSKÉ OZNAMY

DSC06356Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 10. týždni od 6 .marca 2017 – do 12. marca 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 1. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za porozumenie v rodine
6.marca    
     
Utorok Utorok po 1. pôstnej nedeli  
7.marca    
     
Streda Streda po 1. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za zomrelých kňazov
8.marca    
     
Štvrtok Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa Štovčíka,
9.marca   mnesačná
     
Piatok Piatok po 1. pôstnej nedeli 18:00 Sv. omša za Božie požehnanie pre
10.marca     rod. Petra a Zdenky
     
Sobota Sobota po 1. pôstnej nedeli  
11.marca  
     
Nedeľa DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
12.marca   10:00 Sv. omša za členov Zboru sv. Barbory
    a ich rodiny
  14:30 POBOŽNOSŤ (Krížová cesta )
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Z. Morvayová
  10:00 V. Drábiková, Z. Slovenkaiová
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu po druhej sv. omši.

Katechéza pre birmovancov v sobotu od 9:00 hod.

V piatok o 17:30 Krížová cesta.

Kántry dni: streda, piatok a sobota. Ich obsah je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Duchovná príprava na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie má privilégium získavania úplných odpustkov.

 

Na žiadosť diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika udelila Apoštolská penitenciária milosť získavania úplných odpustkov počas prípravy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panna Márie. Pre všetkých veriacich diecézy, pri splnení obvyklých podmienok, ktorí sa zúčastnia na: pobožnostiach spojených s návštevou putovnej sochy Panny Márie fatimskej, pobožnostiach prvých sobôt od 4. februára do 7. októbra 2017, ako aj pre všetkých veriacich, ktorí sa z dôvodu choroby alebo iného vážneho dôvodu nemôžu fyzicky zúčastniť na modliacom sa spoločenstve, ale sa s ním duchovne spoja modlitbou.

Úplné odpustky v pôste

 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umuče­ní a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

                                                                                                                                                                                                                                          sv. Ján Pavol II.

FARSKÉ OZNAMY

DSC05741

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 9. týždni od 27.februára 2017 – do 5. marca 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 8. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Máriu a Mateja Pavolovcov
27.februára v Cezročnom období
   
Utorok Utorok 8.  týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Gráca, polročná
28.februára v Cezročnom období  
     
Streda Popolcová Streda 07:00 Sv. omša za ✟ o. Gabriela Amortha
1.marca   18:00 Sv. omša za ✟ Juraja a Ľudmilu
    Jaklovských
     
Štvrtok Štvrtok po Popolocovej strede  
2.marca  
     
Piatok Piatok po Popolcovej strede 18:00 Sv. omša za ✟ Vladimíra Sepšiho
3.marca    
     
Sobota Sobota po Popolcovej strede 08:00 Sv. omša za zdravie a B. požehnanie
4.marca   o. biskupa Stanislava
     
Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Sv. omša za Igora a rodinu
5.marca   10:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
  14:30 POBOŽNOSŤ ( odprosenie Božského
  Srdca, premienka)
Lektori  Božieho Slova    
Streda Popolcová Streda 07:00 H. Majcherová
18:00 Z. Bradová, I. Sopková
Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 08:00 Z. Podprocká
  10:00 M. Schmotzerová, S. Schmotzerová
     

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich  a rodičov v nedeľu po druhej sv. omši.

Pobožnosť  (adorácia s odprosením za spoločenské hriechy) bude v pondelok a utorok od 17:00, v piatok od 17:00 do 17:30 adorácia, potom krížová cesta. V sobotu o 7:30 fatimský ruženec, po sv. omši adorácia o 17:30 adorácia za rodiny.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Streda a piatok od 16:00. Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 hod.

V nedeľu bude jarná zbierka  na charitu.

Streda je deň prísneho pôstu.        

DUCHOVNÉ SLOVO

PASTIERSKY LIST ROŽŇAVSKÉHO DIECÉZNEHO BISKUPA MONS. STANISLAVA STOLÁRIKA PRED „FATIMSKÝM DEVIATNIKOM“ A ZASVÄTENÍM ROŽŇAVSKEJ DIECÉZY

4.ČASŤ

 

Milí bratia a sestry, v našej diecéze sme sa rozhodli vykonať „fatimský deviatnik“ prvých sobôt. Panna Mária si žiadala päť prvých sobôt, ale to si neprotirečí. Dôležitejšie sú slová sestry Lucie: „Od vykonávania tejto pobožnosti spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete“. Pre pokoj vo svete veľa urobil „pápež Fatimy“ – sv. Ján Pavol II., ale nezabúdajme i na veľké úsilie šírenia a praktizovania fatimského posolstva, ktoré vykonal slovenský biskup Pavol Mária Hnilica. Obaja splnili, čo sa od nich oča-kávalo; teraz je rad na nás. A záleží na každom jednom z nás. Ktovie, či vykonanie týchto pobožností nerozhodne o našej večnosti. Prisľúbenie Panny Márie je v tejto súvislosti veľmi silné. Dajte „fatimský deviatnik“ aj svojim drahým, nech si ho aspoň čítajú.

Možno práve vtedy zasiahne Božia milosť a zmení ich srdce. Buďme štedrými a radostnými rozsievačmi fatimského posolstva, „veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto seje štedro, štedro bude aj žať… lebo veselého darcu Boh miluje“ (2 Kor 9, 6-7). Začíname spoločnou modlitbou, lebo kde už dvaja prosia o to isté, Boh to dá (porov. Mt 18, 19). A my sa chceme modliť nielen dvaja alebo traja, ale celá diecéza. Chceme urobiť i ďalší krok – pokračovať skutkami, ktorými sa budeme usilovať o pokoj v sebe a medzi nami navzájom. Tak môžeme „dobehnúť“ to, čo sme nechceli alebo nestihli urobiť v Roku milosrdenstva. Boh na príhovor Panny Márie Fatimskej iste požehná úsilie každého z nás pre dobro spoločnej veci. Každý mesiac začnime sv. spoveďou a sv. prijímaním na prvú sobotu.

Všetkým vám, ktorí už dávnejšie žijete fatimské posolstvo, alebo sa len teraz k nemu pripojíte, aby ste prispeli k prehĺbeniu duchovného života svojho i svo-jich blízkych; prispeli k obráteniu hriešnikov a k vyslobodeniu duší z očistca; prispeli k mieru vo svete a hlavne k pokoju v ľudských srdciach a vzťahoch, žeh-nám v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský biskup

FARSKÉ OZNAMY

DSC05788

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 8. týždni od 20.februára 2017 – do 26. februára 2017.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 7. týždňa 18:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc
20.februára v Cezročnom období   pri operácii
     
Utorok Utorok 7. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Pavla Demitru
21.februára v Cezročnom období  
     
Streda Katedra sv. Petra, apoštola 09:30 ad intentionem celebrantis
22.februára (sviatok)  
     
Štvrtok Štvrtok  7. týždňa  
23.februára v Cezročnom období  
     
Piatok Piatok 7. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha Benka
24.februára v Cezročnom období  
     
Sobota Panny Márie v sobotu  
25.februára  
     
Nedeľa ÔSMA   NEDEĽA 08:00 Sv. omša za zdravie a Božie
26.februára v CEZROČNOM OBDOBÍ   požehnanie Márie
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:30 POBOŽNOSŤ ( adorácia s odprosením
  za spoločenské hriechy)
Lektori  Božieho Slova    
   
Nedeľa Ôsma  nedeľa v Cezročnom 08:00 H. Majcherová
období 10:00 L. Grácová, D. Morvayová
     

 

 

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu po druhej sv. omši.

Katechéza pre birmovancov v sobotu od 9:00 hod.

V piatok po sv. omši bude  Stretnutie nad evanjeliom sv. Marka.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred „fatimským deviatnikom“ a zasvätením Rožňavskej diecézy

3.časť

Je to znova možnosť prežiť neopakovateľné chvíle spoločenstva viery, aké sme mali možnosť zakúsiť na diecéznej púti v Smižanoch. Chcem poďakovať i za iné nádherné stretnutia viery: v Bôrke, Úhornej, Fiľakove, ale i za púte do Rudníka, Divína, Szent Kútu či na iné miesta. K týmto iniciatívam vás povzbudzujem i naďalej. A tak, ešte raz vyslovujem pozvanie k spoločnej modlitbe „fatimského deviatnika“ prvých sobôt k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý začneme už o šesť dní. Keď budeme predkladať Bohu svoje prosby cez Pannu Máriu, neobchádzajme i jej naliehavú výzvu, aby sme veľa pamätali vo svojich modlitbách a obetách na uzmierenie Boha za hriechy nás všetkých. Veľa prosme a obetujme za obrátenie hriešnikov, za zomierajúcich a za duše v očistci. Ak toto vložíme ako úmysel do svojich modlitieb a obiet, vtedy sme pochopili, o čom je Fatima. Vtedy najviac prispejeme k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svojich srdciach. Sv. Ján Pavol II. povedal: „Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie.“

Veľkou duchovnou posilou v našej aktivite je rozhodnutie z Ríma, v ktorom dostávame na celý čas konania „fatimského deviatnika“ i na všetky podujatia s ním súvisiace požehnanie Svätého Otca Františka a milosť získavania úplných odpustkov za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú na všetkých, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach prvých sobôt. Získať odpustky môžu i chorí, trpiaci a tí, ktorí nemôžu byť na nich osobne prítomní, ale sa zjednotia duchovne s modliacim sa spoločenstvom. Odpustky získajú i tí, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach pri putovaní sochy Panny Márie.

 

 

„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám a ešte daj mi múdrosť spoznať ten rozdiel.“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sv. František z Assisi