FARSKÉ OZNAMY

DSC05735Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 49. týždni od 30. novembra – do 6. decembra 2020.

Bohoslužby

Pondelok Sv. Ondreja, apoštola 17:00 Sv. omša za komunitu sestier
30.novembra (sviatok)   NPPM v Ľubici
     
Utorok Utorok po 1. adventnej nedeli 17:00 Sv. omša za dobrý dorast
1.decembra     pre Kongr. SNNPM
     
Streda Streda po 1. adventnej nedeli 06:00 Sv. omša za ✟ Boženu Neuvirtovú
2.decembra    
     
Štvrtok Sv. Františka Xaverského, 14:00 Pohrebné obrady v Dome smútku
3.decembra kňaza, (spomienka) 15:00 Pohr. sv. omša za ✟ Evu Tordaiovú
     
Piatok Piatok po 1. adventnej nedeli 17:00 Sv. omša za ✟ Irenu Veselú
4.decembra     a Romana Hiľovského
     
Sobota Vigília 2. adventná nedeľa 17:00 Sv. omša za ✟ Máriu Bradovú
5.decembra  
     
Nedeľa 2. adventná nedeľa 08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
6.decembra   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:15 POBOŽNOSŤ
  15:00 ad int.
   
Lektori  Božieho Slova    
Sobota Vigília 2. adventná nedeľa 18:00 Z. Bradová
   
Nedeľa 2. adventná nedeľa 08:00 D. Vincová
    10:00 M. Grega, J. Kurjan
  15:00 deti
     

 

Od 16.11. je dovolené konať verejné bohoslužby s 50% účasťou (len sediacich), mimo kostola s odstupmi 2 m.

Vo štvrtok po sv. omši adorácia v Roku Eucharistie, v piatok od 16:00 adorácia k úcte Božského Srdca, v sobotu o 16:15 fatimská pobožnosť.

V nedeľu o 14:15 radostný ruženec, odprosenie Božského Srdca, premienka.

V nedeľu o 15:00 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúcich.

V sakristii si možno prevziať podielové knihy a kalendáre SSV a kúpiť diecézny kalendár.

V sobotu a v nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na energie.

Spovedanie pred prvým piatkom: utorok, štvrtok a piatok od 16:00. Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00.

 

DUCHOVNÉ SLOVO 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

VI.Veľkonočná hostina

1382 Omša je súčasne a neoddeliteľne obetnou pamiatkou, v ktorej pretrváva obeta kríža, a posvätnou hostinou účasti (communio) na Pánovom tele a jeho krvi. Ale slávenie eucharistickej obety je celé zamerané na dôverné zjednotenie veriacich s Kristom prostredníctvom svätého prijímania (communio). Prijímať znamená prijať samého Krista, ktorý sa obetoval za nás.

1383 Oltár, okolo ktorého je zhromaždená Cirkev pri slávení Eucharistie, predstavuje dve stránky toho istého tajomstva: obetný oltár a Pánov stôl, a to tým viac, že kresťanský oltár je symbolom samého Krista, ktorý je prítomný uprostred zhromaždenia svojich veriacich ako obeť prinášaná na naše zmierenie a zároveň ako nebeský pokrm, ktorý sa nám dáva. „Veď čo je Kristov oltár, ak nie obraz Kristovho tela?“ – pýta sa svätý Ambróz. A inde hovorí: „Oltár je obrazom [Kristovho] tela a Kristovo telo je na oltári.“ Liturgia vyjadruje túto jednotu obety a prijímania v mnohých modlitbách. Rímska cirkev sa napríklad vo svojej anafore modlí: „Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.“

1384 Pán sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6,53).

1385 Aby sme mohli odpovedať na túto výzvu, musíme sa na túto veľkú a svätú chvíľu pripraviť. Svätý Pavol povzbudzuje spytovať si svedomie: „Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1Kor 11,27-29). Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

1386 Pred nesmiernou veľkosťou tejto sviatosti môže veriaci iba pokorne a s vrúcnou vierou opakovať stotníkove slová: „Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea – Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ V božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho sa veriaci modlia v tom istom duchu:  „Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam: Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

1387 Aby sa veriaci náležite pripravili na prijatie tejto sviatosti, majú zachovať pôst predpísaný v ich Cirkvi. Vonkajší postoj (pohyby, odev) má vyjadrovať úctu, slávnostný ráz a radosť tejto chvíle, keď sa Kristus stáva naším hosťom.

1388 Zodpovedá samému zmyslu Eucharistie, aby veriaci, ak majú potrebné dispozície, pristúpili k prijímaniu, keď sa zúčastnia na omši: „Veľmi sa odporúča tá dokonalejšia účasť na omši, ktorá spočíva v tom, že po kňazovom prijímaní veriaci prijímajú Pánovo telo z tej istej obety.“

z Katechizmu Katolíckej Cirkvi

 

FARSKÉ OZNAMY

foto: Alexander Jiroušek

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 48. týždni od 23. novembra – do 29. novembra 2020.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 34. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Helenu Benkovú,
23.novembra v Cezročnom období   pohrebná
     
Utorok Sv. Ondreja Dung – Laca, kňaza, 07:00 Sv. omša na úmysel
24.novembra a  spoločníkov, mučeníkov (spom.)  
     
Streda Streda 34. týždňa 18:00 Sv. omša za s. Martu a jej úmysly
25.novembra v Cezročnom období  
     
Štvrtok Štvrtok 34. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha a Máriu
26.novembra v Cezročnom období   Dryjovcov, mesačná
     
Piatok Piatok 34. týždňa 07:00 Sv. omša za ✟ Milana
27.novembra v Cezročnom období  
     
Sobota Vigília 1. adventná nedeľa 18:00 Sv. omša za s. Lauru a na jej úmysly
28.novembra  
     
Nedeľa 1. adventná nedeľa 08:00 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
29.novembra   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
  14:30 POBOŽNOSŤ
  15:00 ad int.
   
Lektori  Božieho Slova    
Sobota Vigília 1. adventná nedeľa 18:00 Z. Morvayová
   
Nedeľa 1. adventná nedeľa 08:00 Z. Berciková
    10:00 L. Grácová, Z. Grácová
  15:00 deti
     

 

Od 16.11. je dovolené konať verejné bohoslužby s 50% účasťou (len sediacich), mimo kostola s odstupmi 2 m.

Vo štvrtok po sv. omši adorácia v Roku Eucharistie.

V nedeľu o 15:00 sv. omša s katechézou pre birmovancov.

Na stolíku s tlačou sú prihlášky na prípravu ku sv. birmovania v roku 2022 (terajší 7., 8. ročník a starší).

V nedeľu bude zbierka na charitu, o dva týždne na energie.

Po 1. adventnej nedeli budú sv. omše v týždni o 17:00.

Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu.

DUCHOVNÉ SLOVO 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

V. Sviatostná obeta: vzdávanie vďaky, pamiatka, prítomnosť

1376 Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru, keď vyhlasuje: „Keďže… Kristus, náš Vykupiteľ, povedal, že to, čo [v tej chvíli] obetuje pod spôsobom chleba, je skutočne jeho telo, v Božej Cirkvi vždy vládlo presvedčenie, ktoré tento svätý koncil teraz znovu vyhlasuje: Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu svätá katolícka Cirkev primerane a vhodne nazýva transsubstanciácia [prepodstatnenie].“

1377 Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.

1378 Kult Eucharistie. V omšovej liturgii vyjadrujeme svoju vieru v skutočnú Kristovu prítomnosť pod spôsobmi chleba a vína okrem iného aj pokľaknutím alebo hlbokým úklonom na znak adorácie Pána: „Katolícka Cirkev vzdávala a vzdáva tento kult adorácie, ktorý patrí sviatosti Eucharistie, nielen počas slávenia omše, ale aj mimo neho tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie, vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali, a nosí ich v procesii na radosť ľudu zhromaždeného vo veľkom počte.“

1379 Svätá „úschovňa“ (svätostánok) bola pôvodne určená na dôstojné uchovávanie Eucharistie, aby ju bolo možno mimo omše zaniesť chorým a neprítomným. Prehĺbením viery v Kristovu skutočnú prítomnosť v Eucharistii si Cirkev uvedomila význam tichej adorácie Pána prítomného pod eucharistickými spôsobmi. Preto svätostánok má byť umiestnený na zvlášť dôstojnom mieste kostola a má byť vyhotovený tak, aby zdôrazňoval a znázorňoval pravdu, že Kristus je v Najsvätejšej sviatosti skutočne prítomný.

1380 Je veľmi vhodné, že Kristus chcel zostať prítomný vo svojej Cirkvi takýmto jedinečným spôsobom. Keďže čoskoro mal opustiť svojich vo svojej viditeľnej podobe, chcel nám darovať svoju sviatostnú prítomnosť. Keďže sa šiel obetovať na kríži pre našu spásu, chcel, aby sme mali pamiatku jeho lásky, ktorou nás miloval až „do krajnosti“ (Jn 13,1), až po darovanie svojho života. A skutočne, vo svojej eucharistickej prítomnosti zostáva tajomne medzi nami ako ten, ktorý nás miloval a vydal seba samého za nás, a to pod znakmi, ktoré túto lásku vyjadrujú a dávajú na nej účasť:
„Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto sviatosti lásky. Nešetrime svoj čas a stretajme sa s ním v adorácii, v kontemplácii plnej viery a ochotnej odčiňovať ťažké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia naozaj nikdy neprestane.“

1381 „Že v tejto sviatosti je pravé Kristovo telo a pravá Kristova krv, ako hovorí svätý Tomáš, ,nemožno poznať zmyslami, ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu autoritu. Preto keď Cyril komentuje text Lukáša 22, 19: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás, hovorí: Nepochybuj, či je to pravda, ale radšej prijmi s vierou Spasiteľove slová, lebo ten, ktorý je Pravda, neklame.‘“

 

(z Katechizmu Katolíckej Cirkvi)

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY

DSC08529Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 47. týždni od 16. novembra – do 22. novembra 2020.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 33. týždňa 09:00 Sv. omša za ✟ Ladislava Petráša,
16.novembra v Cezročnom období   manželku Helenu a syna Ladislava
18:00 Sv. omša za Anežku Veselú
     
Utorok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa Majchera
17.novembra (spomienka)  
     
Streda Streda 33. týždňa 18:00 Sv. omša za Anežku Veselú
18.novembra v Cezročnom období  
     
Štvrtok Štvrtok 33. týždňa 18:00 Sv. omša za Anežku Veselú
19.novembra v Cezročnom období  
     
Piatok Piatok 33. týždňa 18:00 Sv. omša za Anežku Veselú
20.novembra v Cezročnom období  
     
Sobota Obetovanie Prebl. Panny Márie 08:00 Sv. omša na poď. za 50 r. manželstva,
21.novembra (spomienka)   a 70. rokov života
  18:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť) 08:00 ad int.
22.novembra   10:00 Sv. omša za uzdravenie vzťahov
    v manželstve
  14:30 POBOŽNOSŤ
  15:00 ad int.
   
Lektori  Božieho Slova    
Sobota Obetovanie Prebl. Panny Márie 18:00 H. Majcherová
   
Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť) 08:00 D. Vincová, S. Cingeľ
    10:00 O. Brada, Z. Bradová
  15:00 deti
     

 

Kostol pre súkromnú modlitbu, adoráciu a individuálne prijatie sviatosti bude dnes (15.11.) otvorený od 15:00 – 17:00.

Od pondelka je dovolené konať verejné bohoslužby s 50% účasťou (len sediacich), mimo kostola s odstupmi 2m.

V pondelok bude od 17:00 adorácia za diecézu a o. biskupa, vo štvrtok po sv. omši adorácia v Roku Eucharistie.

V nedeľu o 15:00 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúcich.

Na stolíku s tlačou (pod chórom) sú prihlášky na prípravu ku sv. birmovania 2022 (terajší 7., 8. ročník a starší)

 

DUCHOVNÉ SLOVO 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

V. Sviatostná obeta: vzdávanie vďaky, pamiatka, prítomnosť

1366 Eucharistia je teda obeta, lebo sprítomňuje (robí prítomnou) obetu kríža, je jej pamiatkou a aplikuje jej ovocie: Kristus, „náš Boh a Pán… raz navždy [obetoval] seba samého Bohu Otcovi smrťou na oltári kríža, aby pre nich [ľudí] vykonal večné vykúpenie. Keďže však po smrti jeho kňazstvo nemalo zaniknúť (Hebr 7,24.27), pri Poslednej večeri, ,v tú noc, keď bol zradený‘ (1Kor 11,23),… [zanechal] Cirkvi, svojej milovanej Neveste, viditeľnú (ako si vyžaduje ľudská prirodzenosť) obetu, aby sa ňou sprítomňovala krvavá [obeta], ktorá sa mala raz navždy uskutočniť na kríži, aby jej pamiatka zostala až do konca sveta a aby sa jej spásna sila aplikovala na odpustenie hriechov, ktorých sa každodenne dopúšťame.“

1367 Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta: „Lebo jediná a tá istá je obeť, ten istý obetuje teraz službou kňazov, ktorý vtedy obetoval seba samého na kríži; rozdielny je iba spôsob obetovania.“ „A keďže v tejto božskej obete, ktorá sa koná vo svätej omši, je prítomný a nekrvavým spôsobom sa obetuje ten istý Kristus, ktorý na oltári kríža ,raz navždy obetoval seba samého krvavým spôsobom…‘, táto obeta [je] skutočne zmierna.“

1368 Eucharistia je aj obeta Cirkvi. Cirkev, ktorá je Kristovým telom, má účasť na obete svojej Hlavy. S ním je aj ona celá obetovaná. Spája sa s jeho príhovorom u Otca za všetkých ľudí. V Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou údov jeho tela. Život veriacich, ich vzdávanie chvály, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou, a tak nadobúdajú novú hodnotu. Kristova obeta prítomná na oltári dáva všetkým generáciám kresťanov možnosť spojiť sa s jeho obetou. V katakombách sa Cirkev často znázorňuje ako žena pri modlitbe so široko rozopätými rukami v modlitbovom postoji. Ako Kristus, ktorý rozopäl ruky na kríži, aj Cirkev sa skrze neho, s ním a v ňom obetuje a oroduje za všetkých ľudí.

1369 Celá Cirkev je spojená s Kristovou obetou a s jeho príhovorom. Pápež, ktorý je poverený Petrovou službou v Cirkvi, je spojený s každým slávením Eucharistie, kde sa spomína ako znak a služobník jednoty všeobecnej Cirkvi. Miestny biskup je vždy zodpovedný za Eucharistiu, a to aj vtedy, keď jej predsedá kňaz. Jeho meno sa v nej vyslovuje preto, aby sa naznačilo, že on je na čele partikulárnej cirkvi uprostred presbytéria a za asistencie diakonov. Spoločenstvo prosí aj za všetkých vysvätených služobníkov, ktorí preň a s ním prinášajú eucharistickú obetu:  „Nech sa pokladá za platnú len tá Eucharistia, ktorá sa koná pod predsedníctvom biskupa alebo toho, koho on poveril.“
„Službou kňazov sa završuje duchovná obeta veriacich v spojení s obetou Krista, jediného Prostredníka, ktorá sa ich rukami v mene celej Cirkvi prináša v Eucharistii nekrvavým a sviatostným spôsobom, kým nepríde sám Pán.“

1370 S Kristovou obetou sa spájajú nielen tie údy, ktoré sú ešte tu na zemi, ale aj tie, čo sú už v nebeskej sláve. Cirkev totiž prináša eucharistickú obetu v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Máriou a so spomienkou na ňu i na všetkých svätých a všetky sväté. V Eucharistii je Cirkev spolu s Máriou určitým spôsobom pri kríži, spojená s Kristovou obetou a s jeho príhovorom u Otca.

1371 Eucharistická obeta sa prináša aj za zosnulých veriacich, „za zosnulých v Kristovi ešte nie celkom očistených“, aby mohli vojsť do Kristovho svetla a pokoja: „Toto telo pochovajte hocikde. Nech vás starosť oň netrápi. Len o to vás prosím, aby ste na mňa pamätali pri Pánovom oltári, kdekoľvek budete.“ „Potom [sa v anafore modlíme] za zosnulých svätých otcov a biskupov a vôbec za všetkých našich zosnulých, lebo veríme, že to bude na veľmi veľký úžitok tým dušiam, za ktoré sa prednáša modlitba, kým je prítomná svätá a nesmierna obeť… Keď predkladáme Bohu prosby za zosnulých, hoci boli hriešnikmi…, obetujeme Krista zabitého za naše hriechy, a tak uprosujeme Boha, priateľa ľudí, za nich i za nás.“

1372 Svätý Augustín obdivuhodne zhrnul toto učenie, ktoré nás povzbudzuje k čoraz plnšej účasti na obete nášho Vykupiteľa, ktorú slávime v Eucharistii: „Celú túto vykúpenú obec, čiže zhromaždenie a spoločenstvo svätých, [prináša] ako všeobecnú obetu Bohu Veľkňaz, ktorý obetoval aj seba samého, keď trpel za nás v prirodzenosti sluhu, aby sme boli telom takej vznešenej Hlavy… Toto je obeta kresťanov: ,My mnohí sme jedno telo v Kristovi‘ (Rim 12,5). A Cirkev ju často koná aj v Oltárnej sviatosti – ktorú veriaci poznajú –, kde sa jej ukazuje, že v tej veci, ktorú obetuje, je sama obetovaná.“

 

z Katechizmu Katolíckej Cirkvi

FARSKÉ OZNAMY

DSC05739Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 46. týždni od 9. novembra – do 15. novembra 2020.

Pondelok Výročie posviacky Lateránskej  
9.novembra baziliky (sviatok)  
     
Utorok Sv. Leva Veľkého, pápeža  
10.novembra a učiteľa Cirkvi (spomienka)  
     
Streda Sv. Martina z Tours, biskupa  
11.novembra (spomienka)  
     
Štvrtok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  
12.novembra (spomienka)  
     
Piatok Všetkých svätých prem. rádu  
13.novembra a rehoľných kanonikov  
     
Sobota Sv. Siarda, opáta prem. rádu  
14.novembra    
     
Nedeľa 33.nedeľa v Cezročnom období    
15.novembra      
     

Kostol bude pre súkromnú modlitbu, adoráciu a individuálne prijatie sviatosti otvorený v týždni takto:

Pondelok, utorok, streda, štvrtok : 18:00 – 19:00

Piatok: 9:00 – 10:00

Sobota: 18:00 – 19:00

Nedeľa: 10:00 – 11:00, 15:00 – 17:00

(prípadne aj dlhšie podľa potreby. Ak bude mať skupina (5 osôb) záujem o doslúženie sv. omše, po dohovore je to možné).

 

DUCHOVNÉ SLOVO 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

V.Sviatostná obeta: vzdávanie vďaky, pamiatka, prítomnosť

1356 Ak kresťania už od začiatku slávia Eucharistiu, a to v podobe, ktorá sa napriek veľkej rozdielnosti čias a liturgií v podstate nezmenila, je to preto, lebo vieme, že nás viaže Pánov príkaz, ktorý dal v predvečer svojho umučenia: „Toto robte na moju pamiatku“ (1Kor 11,24-25).

1357 Tento Pánov príkaz plníme slávením pamiatky jeho obety. Keď to robíme, obetujeme Otcovi, čo nám on dal: dary jeho stvorenia, chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a mocou Ducha Svätého stali Kristovým telom a krvou; takto sa Kristus stáva skutočne a tajomne prítomným.

1358 O Eucharistii treba teda uvažovať:

— ako o vzdávaní vďaky a chvály Otcovi;

— ako o obetnej pamiatke Krista a jeho tela (Cirkvi);

— ako o Kristovej prítomnosti mocou jeho slova a jeho Ducha.

VZDÁVANIE VĎAKY A CHVÁLY OTCOVI

1359 Eucharistia, sviatosť našej spásy, ktorú Kristus uskutočnil na kríži, je aj obetou chvály na vzdávanie vďaky za dielo stvorenia. V eucharistickej obete je celé stvorenie milované Bohom predložené Otcovi skrze Kristovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie. Cirkev môže skrze Krista prinášať obetu chvály na vzdávanie vďaky za všetko dobré, krásne a spravodlivé, čo Boh urobil v stvorení a v ľudstve.

1360 Eucharistia je obetou vzdávania vďaky Otcovi, je dobrorečením ktorým Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo vykonal stvorením, vykúpením a posvätením. Eucharistia znamená predovšetkým „vzdávanie vďaky“.

1361 Eucharistia je aj obetou chvály, ktorou Cirkev v mene celého stvorenstva ospevuje Božiu slávu. Táto obeta chvály(294) je možná jedine skrze Krista: on spája veriacich so svojou osobou, so svojou chválou a so svojím príhovorom za nás, takže sa obeta chvály Otcovi prináša skrze Krista a s ním, aby bola prijatá v ňom.

OBETNÁ PAMIATKA KRISTA A JEHO TELA, CIRKVI

1362 Eucharistia je pamiatka Kristovej Veľkej noci, sprítomnenie a sviatostné prinesenie jeho jedinej obety v liturgii Cirkvi, ktorá je jeho telom. Vo všetkých eucharistických modlitbách nachádzame po slovách ustanovenia modlitbu, ktorá sa volá anamnéza alebo pamiatka.

1363 Pamiatka podľa Svätého písma nie je len spomienka na minulé udalosti, ale aj ohlasovanie obdivuhodných skutkov, ktoré Boh vykonal pre ľudí. V liturgickom slávení týchto udalostí sa ony stávajú istým spôsobom prítomnými a aktuálnymi. Takto chápe Izrael svoje vyslobodenie z Egypta: vždy, keď sa slávi Veľká noc, udalosti exodu sa sprítomňujú pamäti veriacich, aby podľa nich stvárňovali svoj život.

1364 V Novom zákone pamiatka dostáva nový význam. Keď Cirkev slávi Eucharistiu, koná pamiatku Kristovej Veľkej noci a tá sa stáva prítomnou. Obeta, ktorú Kristus priniesol raz navždy na kríži, zostáva stále aktuálna: „Vždy, keď sa na oltári slávi obeta kríža,(1085) v ktorej ,bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus‘ (1Kor 5,7), uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia.“

1365 Keďže Eucharistia je pamiatkou Kristovej Veľkej noci, je aj obetou. Obetný charakter Eucharistie(2100) vysvitá už zo samých slov ustanovenia: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ a „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás“(1846) (Lk 22,19-20). V Eucharistii dáva Kristus to isté telo, ktoré vydal za nás na kríži, a tú istú krv, ktorú vylial „za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28).

(z Katechizmu Katolíckej Cirkvi)

FARSKÉ OZNAMY

DSC07279Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 45. týždni od 2. novembra – do 8. novembra 2020.

FARSKÉ OZNAMY

Krakow

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 44. týždni od 26. októbra – do 1. novembra 2020.

Od soboty 24.10. do nedele 1.11. je na území SR zákaz vychádzania bez testu s výnimkou v čase od 01:00 do 05:00 hod. Kostol bude pre súkromnú modlitbu, adoráciu a individuálne prijatie sviatosti otvorený  denne v čase od 03:30 do 04:30 (prípadne aj dlhšie, ak sa niekto stihne dostať domov do 05:00). Ak bude mať nejaká skupina (5 osôb) záujem o odslúženie sv. omše, bude to možné len v čase výnimky, (medzi neskorou polnočnou a skorými rannými rorátmi)

 

„ Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“

                                                                                                               Jn 16,33

Pondelok Pondelok 30. týždňa  
26.októbra v Cezročnom období  
     
Utorok Výročie posviacky katedrálneho  
27.októbra chrámu v Rožňave (sviatok)  
     
Streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  
28.októbra (sviatok)  
     
Štvrtok Štvrtok 30. týždňa  
29.októbra v Cezročnom období  
     
Piatok Piatok 30. týždňa  
30.októbra v Cezročnom období  
     
Sobota Vigília – Všetkých Svätých  
31.októbra    
     
Nedeľa Všetkých Svätých (slávnosť)    
1.novembra      

 

 

DUCHOVNÉ SLOVO

SVIATOSŤ EUCHARISTIE Z Katechizmu Katolíckej Cirkvi 

OMŠA V PRIEBEHU STOROČÍ

1345 Už z druhého storočia máme svedectvo svätého Justína mučenika o hlavných líniách priebehu slávenia Eucharistie. Až dodnes ostali rovnaké vo všetkých velkých liturgických rodinách. Takto píše Justín okolo roku 155, aby pohanskému cisárovi Antoninovi Piovi (138-161) vysvetlil, čo robia kresťania: „V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách, alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto. Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovoli. Keď lektor skonči, predsedajúci v príhovore napomina a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci spoločne vstaneme a modlíme sa” „aj za seba samých…, aj za všetkých ostatných, nech sú kdekolvek…, aby sme boli nájdeni ako tí, čo skutkami žijú správnym životom a zachovávajú prikázania, a tak dosiahli večnú spásu. Ked modlitbu skončíme, pozdravíme sa navzájom bozkom. Potom tomu, čo predsedá bratom, prinesú chlieb a kalich vody a vína. On ich vezme a vzdáva chválu a slávu Otcovi vesmíru skrze meno Syna a Ducha Svätého a koná dlhé vzdávanie vďaky (po grécky eucharistia] za to, že nás uznal za hodných týchto darov. Keď skončí modlitby a vzdávanie vďaky, všetok prítomný ľud nadšene zvolá Amen. Keď predsedajúci skončil vzdávanie vďaky a všetok ľud nadšene zvolal, tí, čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú všetkým prítomným chlieb, vino a vodu, ktoré boli ,eucharistizované’, a zanesú (z nich] neprítomným.”

1346 Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu: – zhromaždenie sa, liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich; – eucharistická liturgia s predloženim chleba a vina, konsekračným vzdávaním vďaky a prijímaním. Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu ,jediný úkon kultu”; stôl pripravený pre nás v Eucharistiije totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela.

1347 či to nie je samotný priebeh večere zmítvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi? Cestou im vysvetľoval Písma, a keď si potom sadol s nimi k stolu, „vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho” (Lk 24,30).

FARSKÉ OZNAMY

DSC08529Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 43. týždni od 19. októbra – do 25. októbra 2020.

Bohoslužby

Od 15. októbra  do odvolania sú možné verejné bohoslužby len v počte 6 osôb (1 kňaz a 5 veriaci). Z pastoračného dôvodu je možné pri zachovaní tohto limitu zmnožiť počet sv. omší vo farnosti na dve denne a v nedeľu a prikázané sviatky na tri.

Obsadené termíny:

20.10. utorok 15:00 – za ✟ Imricha  Dryju,pohrebná

21.10. streda 17:30 – na úmysel

22.10. štvrtok 17:30 – za ✟ Agnesu Sakáčovú, (mesač.)

24.10. sobota 17:30 – za ✟ Mariana Bercíka, za zdravie a Božiu pomoc v chorobe

25.10. nedeľa 9:30 – za Boží ľud farnosti.

V prípade sviatku v  pracovný deň podľa okolností. Najlepšie by bolo hôásiť sa po 5 – členných skupinách SMSkou na          č. 0907 934 225. Prednosť majú tí, ktorí už majú zarezervovaný  termín sv. omše na úmysel. Kostol pre súkromnú modlitbu, poklonu Oltárnej sviatosti a individuálne prijatie sviatosti otvorený v pondelok – sobotu v čase 18:00 – 19:00, v nedeľu v čase 8:00 – 15:00. V prípade pohrebu, alebo náhlych okolností sa denný program upraví. Ostatné pobožnosti sa do odvolania rušia.

Na misijnú nedeľu – 18. októbra budete môcť prispieť na misijnú zbierku do pokladničky v kostole a zakúpiť si čokoládky pre misie počas celého týždňa. Katechézy pre prvoprijímajúcich  sa zatiaľ odkladajú. Chorých na spoveď (aj pred prvým piatkom) prosím nahlásiť individuálne.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

SVIATOSŤ EUCHARISTIE z Katechizmu Katolíckej Cirkvi

USTANOVENIE EUCHARISTLE

1337 Pretože Pán miloval svojich, miloval ich až do krajnosti. Keďže vedel, že nadišla hodina odísť z tohto sveta, aby sa vrátil k Otcovi, pri večeri im umyl nohy a dal im prikázanie lásky. Aby im nechal závdavok tejto lásky, aby sa nikdy nevzdialil od svojich a dal im účasť na svojej Veľkej noci, ustanovil Eucharistiu ako pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania a prikázal ju sláviť až do svojho návratu svojim apoštolom, „ktorých vtedy ustanovil za kňazov Nového zákona“.

1338 Tri synoptické evanjeliá a svätý Pavol nám odovzdali opis ustanovenia Eucharistie. Svätý Ján zasa uvádza Ježišove slová v kafarnaumskej synagóge, ktoré pripravujú ustanovenie Eucharistie: Kristus označuje sám seba za chlieb života, ktorý zostúpil z neba.

1339 Ježiš si zvolil čas Veľkej noci, aby splnil, čo prisľúbil v Kafarnaume že totiž svojim učeníkom dá svoje telo a svoju krv. „Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. [Ježiš] poslal Petra a Jána so slovami: ,Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru…‘ Išli teda… a pripravili veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: ,Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve…‘ Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: ,Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku!‘ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás‘“ (Lk 22,7-20).

1340 Tým, že Ježiš slávil Poslednú večeru so svojimi apoštolmi počas veľkonočnej hostiny, dal židovskej Veľkej noci definitívny význam. A skutočne, Ježišov prechod k jeho Otcovi skrze smrť a zmŕtvychvstanie, čiže nová Veľká noc (Pascha), sa anticipuje v Poslednej večeri a slávi v Eucharistii, ktorá završuje židovskú Veľkú noc (Paschu)(677) a anticipuje konečnú Veľkú noc Cirkvi v sláve Kráľovstva.

„TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU“

1341 Ježišov príkaz opakovať jeho úkony a jeho slová „kým nepríde“ (1Kor 11,26) nevyžaduje iba spomienku na Ježiša a na to, čo urobil. Vzťahuje sa aj na liturgické slávenie – prostredníctvom apoštolov a ich nástupcov – pamiatky Krista, jeho života, jeho smrti, jeho zmŕtvychvstania a jeho príhovoru u Otca.

1342 Cirkev bola už od začiatku verná tomuto Pánovmu príkazu. O jeruzalemskej cirkvi sa hovorí:

„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách… Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,42.46).

1343 Kresťania sa schádzali „na lámanie chleba“(Sk 20,7) najmä „v prvý deň týždňa“, čiže v nedeľu, v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tých čias sa až po naše dni pokračuje v slávení Eucharistie, takže dnes ho nachádzame v Cirkvi všade s tou istou základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi.

1344 Tak putujúci Boží ľud(1404) od jedného slávenia po druhé ohlasuje Ježišovo veľkonočné tajomstvo, „kým nepríde“ (1Kor 11,26), a kráča po „úzkej ceste kríža“ k nebeskej hostine, na ktorej všetci vyvolení zasadnú k stolu Kráľovstva.

FARSKÉ OZNAMY

stiahnuť (2)Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 42. týždni od 12. októbra – do 18. októbra 2020.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 28. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Rozáliu Gallikovú
12.októbra v Cezročnom období  
     
Utorok Bl. Petra – Adriána Toulorgea, 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Gallika
13.októbra kňaza  amučeníka prem. rádu  
     
Streda Streda 28. týždňa 10:30 Sv. omša zo sviatosťou birmovania
14.októbra v Cezročnom období 18:00 Sv. omša za ✟ Stanislava Kováča, polročná
     
Štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny
15.októbra a učiteľky Cirkvi (spomienka)  
     
Piatok Piatok 28. týždňa
16.októbra v Cezročnom období  
     
Sobota Sv. Ignáca Antiochijského,
17.októbra biskupa a mučeníka (spom.)
   
     
Nedeľa 29. nedeľa v Cezročnom období
18.októbra  
   
 
   
   
Lektori  Božieho Slova    
Streda Sviatosť birmovania 10:30 birmovanci
 
     

 

Birmovka bude v stredu o 10:30. Po sprísnení opatrení sa  ďaľší program bohoslužieb bude upravovať podľa pokynov KBS a RÚVZ.

Sviatosť príde udeliť generálny vikár Mons. M. Gazdík.

Spoveď v pondelok od 17:00 a v utorok od 15:00.

Vzhľadom k zrušeniu verejných bohoslužieb od 15. októbra sa vraciame k systému z prvej vlny koronavírusu, t.j. kostol bude pre súkromnú modlitbu a individuálne prijatie sviatostí otvorený v piatok a sobotu v čase 17:00 – 18:00, v nedeľu 10:00-11:00 a 15:00-16:00.

DUCHOVNÉ SLOVO 

 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE  z Katechizmu Katolíckej Cirkvi 

ZNAKY CHLEBA A VÍNA

1333 V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou. Cirkev verná Pánovmu príkazu naďalej robí na jeho pamiatku až do jeho slávneho návratu to, čo urobil v predvečer svojho umučenia: „vzal chlieb…“, „vzal kalich s vínom…“ Keď sa znaky chleba a vína stanú tajomným spôsobom Kristovým telom a jeho krvou, aj naďalej naznačujú, že stvorenie je dobré. A tak na ofertórium dobrorečíme Stvoriteľovi za chlieb a víno „plod práce ľudských rúk“, ale ešte prv „plod zeme“ a „viniča“, teda Stvoriteľove dary. Cirkev vidí v úkone kráľa a kňaza Melchizedecha, ktorý „priniesol chlieb a víno“ (Gn 14,18), predobraz svojej vlastnej obety.

1334 V Starej zmluve sa chlieb a víno prinášajú na obetu medzi prvotinami zeme na znak vďačnosti Stvoriteľovi. Ale v súvislosti s exodom (východom z Egypta) dostávajú aj nový význam: nekvasené chleby, ktoré Izrael je každý rok na Veľkú noc, pripomínajú náhlenie pri východe z Egypta. Spomienka na mannu na púšti bude Izraelu stále pripomínať, že žije z chleba Božieho slova. A napokon každodenný chlieb je plodom Zasľúbenej zeme, zárukou, že Boh je verný svojim prisľúbeniam. „Kalich dobrorečenia“ (1Kor 10,16) na konci židovskej veľkonočnej hostiny pridáva k sviatočnej radosti z vína eschatologický rozmer, t. j. rozmer mesiášskeho očakávania obnovenia Jeruzalema. Ježiš ustanovil svoju Eucharistiu tak, že dal nový a definitívny zmysel dobrorečeniu nad chlebom a kalichom.

1335 Zázraky rozmnoženia chlebov, keď Pán dobrorečil, rozlámal chleby a prostredníctvom svojich učeníkov ich rozdelil, aby nasýtil zástupy, sú predobrazom hojnosti tohto jediného chleba, ktorým je jeho Eucharistia. Znak vody premenenej na víno v Káne už zvestuje hodinu Ježišovho oslávenia. Naznačuje uskutočnenie svadobnej hostiny v Otcovom kráľovstve, kde budú veriaci piť nové víno, ktoré sa stalo Kristovou krvou. 1336 Prvá predpoveď Eucharistie učeníkov rozdelila, tak ako ich pohoršila predpoveď umučenia: „Tvrdá je to reč, kto to môže počúvať?!“ (Jn 6,60). Eucharistia a kríž sú kameňmi úrazu. Je to to isté tajomstvo a neprestáva byť príčinou rozdelenia. „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6,67). Táto Pánova otázka zaznieva cez stáročia ako výzva jeho lásky, aby ľudia spoznali, že on jediný má „slová večného života“ (Jn 6,68) a že prijať s vierou dar jeho Eucharistie znamená prijať jeho samého.(1327)

FARSKÉ OZNAMY

JJJRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 41. týždni od 5. októbra – do 11. októbra 2020.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 27. týždňa 07:00 Sv. omša za ✟ Andreja Hrabčáka
5.októbra v Cezročnom období  
     
Utorok Sv. Bruna, kňaza  
6.októbra (ľubovoľná spomienka)  
     
Streda Ružencovej Panny Márie  
7.októbra (spomienka)  
     
Štvrtok Štvrtok 27. týždňa  
8.októbra v Cezročnom období  
     
Piatok Piatok 27. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Danielu Gallikovú
9.októbra v Cezročnom období  
     
Sobota Vigília – 28 nedeľa 15:00 Sobášna sv. omša
10.októbra v Cezročnom období 18:00 Sv. omša za rodiny modlitieb matiek
     
Nedeľa 28. nedeľa v Cezročnom období 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
11.októbra   10:00 Sv. omša na poď. za dar dieťaťa,
    Božiu pomoc pri výchove, trpezlivosť
    pri učení a Božie požehnanie
  14:30 POBOŽNOSŤ
   
   
Lektori  Božieho Slova    
Sobota Vigília – 28 nedeľa 18:00 I. Sopková
v Cezročnom období    
Nedeľa 28. nedeľa v Cezročnom období 08:00 Z. Morvayová
  10:00 M. Grega, J. Kurjan
     

 

V sobotu po vigílnej sv. omši bude adorácia za rodiny.

Počas neprítomnosti a v prípade zaopatrenia obrátiť sa na vdp. Š. Ružbašana.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE z Katechizmu Katolíckej Cirkvi

Ako sa volá táto sviatosť?

1328 Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých pomenovaniach, ktorými sa označuje. Každé z nich poukazuje na určité jej stránky. Volá sa: Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. Grécke slová eucharistein (Lk 22,19; 1Kor 11,24)

a eulogein (Mt 26,26; Mk 14,22) pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré – najmä pri stolovaní – ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie.

1329 Pánova večera,  lebo ide o Večeru, ktorú Pán slávil v predvečer svojho umučenia so svojimi učeníkmi, a o anticipovanie Baránkovej svadobnej hostiny v nebeskom Jeruzaleme. Lámanie chleba, lebo tento obrad, príznačný pre židovské stolovanie, Ježiš použil, keď dobrorečil a rozdával chlieb v úlohe hostiteľa, najmä pri Poslednej večeri. Podľa tohto úkonu ho učeníci spoznali po jeho zmŕtvychvstaní a týmto výrazom prví kresťania označovali svoje eucharistické zhromaždenia.  Dávali tým najavo, že všetci, čo jedia jediný rozlomený chlieb, Krista, vstupujú do spoločenstva s ním a tvoria v ňom jedno telo.  Eucharistické zhromaždenie (po grécky synaxis), lebo Eucharistia sa slávi v zhromaždení veriacich, ktoré je viditeľným prejavom Cirkvi.
1330 Pamiatka (po latinsky memoriale) Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Svätá obeta, lebo sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa obetu Cirkvi, alebo aj obeta svätej omše, „obeta chvály“ (Hebr 13,15), duchovná obeta, čistá a svätá obeta, lebo završuje a prevyšuje všetky obety Starej zmluvy.
Svätá a božská liturgia, lebo celá liturgia Cirkvi má svoj stredobod a najplnšie sa prejavuje v slávení tejto sviatosti. V takom istom zmysle sa volá aj slávením svätých tajomstiev. Hovoríme aj o Najsvätejšej sviatosti, lebo je „sviatosťou sviatostí“. Týmto pomenovaním sa označujú aj eucharistické spôsoby uchovávané vo svätostánku.
1331 Prijímanie,po latinsky communio (spoločenstvo, spojenie), lebo touto sviatosťou sa spájame s Kristom, ktorý nám dáva účasť na svojom tele a krvi, aby sme tvorili jedno telo. Volá sa aj sväté veci (po grécky ta hagia; po latinsky sancta) – čo je pôvodný význam výrazu „spoločenstvo svätých“, o ktorom hovorí Apoštolské vyznanie viery  –, anjelský chlieb, chlieb z neba, „liek nesmrteľnosti“, viatikum (pokrm na cestu)… 1332 Svätá omša (po latinsky Sancta Missa), pretože liturgia, v ktorej sa uskutočňuje tajomstvo spásy, sa končí poslaním veriacich (missio – „iďte…“), aby plnili Božiu vôľu vo svojom každodennom živote.

OZNAM

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí (vrátane kňaza, miništrantov, kostolníka, kantora, lektorov a pod.) Zvyšné opatrenia pri bohoslužbách zostávajú ako doteraz. Preto:

  • Keďže v týždni nepresahuje počet veriacich na sv. omši cca 30 osôb, všetko ostáva ako doteraz.
  • Na prvý piatok (2.10), keď býva viac ľudí, bude sv. omša aj o 7:30. Prosím všetkých, ktorí na ňu môžu prísť, aby túto možnosť využili a večernú sv. omšu o 18:00 nechali pre tých, ktorí ráno prísť nemôžu. K chorým pôjdem po skončení rannej sv. omše t.j. asi o 8:15.
  • Zvyšný program v piatok a sobotu ostáva bezo zmeny
  • Na nedeľné sv. omše sa, prosím, prihláste na zoznamy v kostole, alebo telefonicky na č. FÚ po 20:00. V túto nedeľu to platí pre sv. omše o 8:00 a aj odpustovú o 10:30, lebo v prípade nepriaznivého počasia bude v kostole a nie pri kaplnke
  • Pri kaplnke bude vyhradený priestor pre povolený počet ľudí , keďže tam budú lavičky – prosím prednostne ich prenechať starším.
  • Tí, ktorí sa nevojdú do počtu 50 v kostole, môžu sledovať sv. omše z priestranstva v okolí kostola (farského dvora a pod.) pri zachovaní limitu 50 osôb – s rúškami alebo odstupmi 2 metrov bez rúšok (s výnimkou žijúcich v jednej domácnosti).
  • Premienku ružencových tajomstiev si vykonajte individuálne. Pobožnosť v nedeľu bude, ale aj tam platí počet 50 osôb.
  • Od budúceho týždňa (od 10.10.) budú sv. omše v sobotu večer s nedeľnou platnosťou. Aj na ne sa bude treba prihlásiť.
  • Stretnutie rodičov birmovancov  v nedeľu ostáva bezo zmeny; pokúsim sa dovtedy zistiť rozhodnutie BÚ vo veci birmovky 17.10.

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.