FARSKÉ OZNAMY

DSC06516  Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 4. týždni od 20. januára – do 26. januára 2020.

Bohoslužby 

Pondelok Pondelok 2. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Imricha Petráša,
20.januára v Cezročnom období   výročná
     
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice 18:00 Sv. omša za zdravie sestry
21.januára (spomienka)  
     
Streda Streda 2. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Annu Slovenkaiovú.
22.januára v Cezročnom období   r. Petrášovú a manž. Viktora
     
Štvrtok Štvrtok 2. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Jozefa
23.januára v Cezročnom období  
     
Piatok Sv. Františka Saleského, biskupa 18:00 Pohr. sv. omša za ✟ Ladislava Štefaneka
24.januára a učiteľa Cirkvi (spomienka)  
     
Sobota Vigília – 3. nedeľa v Cezročnom 18:00 Sv. omša za ✟ Milovú a Cengelovú
25.januára období   (mládežnícka)
   
     
Nedeľa 3. nedeľa v Cezročnom období 08:00 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
26.januára   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa 3. nedeľa v Cezročnom období 08:00 H. Majcherová, D. Vincová
    10:00 Z. Bradová, V. Drábiková
   

 

V nedeľu pobožnosť o 14:30 (loretánske litánie, adorácia).

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (v rámci roka Eucharistie).

Katechéza pre prvoprijímajúcich bude v nedeľu po druhej sv. omši, takisto aj katechéza pre rodičov.

Katechézy pre birmovancov budú v sobotu o 17:00 v Kultúrnom dome a v nedeľu o 15:30 v kostole. 

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie)

Z encykliky sv. Jána Pavla II.

  1. Z veľkonočného tajomstva sa rodí Cirkev. Práve preto sa Eucharistia, ktorá je sviatosťou veľkonočného tajomstva par excellence, stáva stredobodom cirkevného života. Vidno to hneď z prvých obrazov Cirkvi, ktoré nám ponúkajú Skutky apoštolov: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). „Lámaním chleba“ sa myslí Eucharistia. Po dvetisíc rokoch pokračujeme v uskutočňovaní tohto prvotného obrazu Cirkvi. A keď tak robíme počas eucharistického slávenia, zrak duše sa zameriava na Veľkonočné trojdnie: na to, čo sa udialo na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri a potom po nej. Ustanovenie Eucharistie sviatostne anticipovalo udalosti, ktoré sa uskutočnili po Poslednej večeri, počnúc getsemanskou agóniou. Opäť vidíme Ježiša, ako vychádza z Večeradla, zostupuje s učeníkmi, aby prešiel potokom Cedron a prišiel do Olivovej záhrady. V tejto záhrade je ešte dnes niekoľko veľmi starých olivovníkov. Možno boli svedkami toho, čo sa v ich tieni odohralo v ten večer, keď Kristus v modlitbe zakúšal smrteľnú úzkosť, „pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22, 44). Krv, ktorú krátko predtým odovzdal Cirkvi ako nápoj spásy vo sviatosti Eucharistie, sa začala prelievať. Jej vyliatie sa napokon dovŕšilo na Golgote, kde sa stala nástrojom našej spásy: „keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov (…), raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie“ (Hebr 9, 11-12).
  2. Hodina našej spásy. I keď bol nesmierne skúšaný, Ježiš neunikal pred „svojou hodinou“. „Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel“ (Jn 12, 27). Ježiš túži, aby mu učeníci robili spoločnosť, no musí zakúšať samotu a opustenosť: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!” (Mt 26, 40-41). Len Ján zostane pod krížom, vedľa Márie a zbožných žien. Getsemanská agónia bola úvodom do agónie kríža Veľkého piatka. Svätá hodina, hodina spásy sveta. Keď sa slávi Eucharistia v Jeruzaleme pri Ježišovom hrobe, takmer hmatateľne sa vraciame k „jeho hodine“, hodine kríža a oslávenia. Na to miesto a do tej hodiny sa duchovne prenáša každý kňaz, keď slúži svätú omšu, spolu s kresťanským spoločenstvom, ktoré sa na nej zúčastňuje.

„Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych.” Vo vyznaní viery sa ozývajú slová kontemplácie a zvolanie: „Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus.“ Je to pozvanie, ktorým sa Cirkev obracia na všetkých v popoludňajších hodinách Veľkého piatka. A opäť ho bude spievať, aby vo Veľkonočnom období ohlasovala: „Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluja.“

 

FARSKÉ OZNAMY

Kostol Všetkých svätých v zimeRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 3. týždni od 13. januára – do 19. januára 2020.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 1. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Śtefana a Máriu
13.januára v Cezročnom období  
     
Utorok Sv. Bohumíra, rehoľníka  
14.januára prem. rádu  
     
Streda Streda 1. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Ivana, Marka a Júliu
15.januára v Cezročnom období  
     
Štvrtok Štvrtok 1. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Martina Urbančíka,
16.januára v Cezročnom období   výročná
     
Piatok Sv. Antona, opáta  
17.januára (spomienka)  
     
Sobota Panny Márie v sobotu  
18.januára    
   
     
Nedeľa 2. nedeľa v Cezročnom období 08:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc   
19.januára     pre rodinu Kubasovú a Kravcovú
10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa 2. nedeľa v Cezročnom období 08:00 Z. Berciková, S. Cingeľ
    10:00 J. Kurjan, J. Brada
   

 

 

V nedeľu pobožnosť o 15:00 (vešpery 2. cezročnej nedele).

V utorok bude sv. omša  len v Domove sv. Anny a v piatok v Domove Spása, obe o 9:00 hod.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (v rámci roka Eucharistie).

V nedeľu katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov, katechézy pre birmovancov začnú 25. a 26. januára.

V sobotu začína Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie)

Z encykliky sv. Jána Pavla II.

  1. Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery, ale synteticky zhŕňa aj jadro tajomstva Cirkvi. V rozmanitých podobách s radosťou zakúša, ako sa neustále potvrdzuje prísľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20), no vo svätej Eucharistii, kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo telo a krv, sa mimoriadne teší z tejto prítomnosti. Odvtedy, čo na Turíce Cirkev – ľud Novej zmluvy – začala svoje putovanie k nebeskej otčine, božská sviatosť neustále ožarovala jej dni a napĺňala ich dôveryplnou nádejou.

Druhý vatikánsky koncil právom vyhlásil, že eucharistická obeta je „prameň a vrchol celého kresťanského života“ . „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka a živý chlieb, ktorý prostredníctvom tela, oživovaného Duchom Svätým, Oživovateľom, dáva ľuďom život”. Preto sa pohľad Cirkvi neustále obracia na svojho Pána, prítomného v Oltárnej sviatosti, v ktorej objavuje plné prejavenie sa jeho nesmiernej lásky.

  1. Počas Veľkého jubilea roku 2000 som mohol sláviť Eucharistiu v jeruzalemskom Večeradle, tam, kde ju podľa tradície prvýkrát slávil sám Kristus. Večeradlo je miesto ustanovenia Najsvätejšej sviatosti. Práve tam pri večeri vzal Ježiš do svojich rúk chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás” (porov. Mt 26, 26; Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24). Potom vzal do svojich rúk kalich s vínom a povedal im: „Pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy” (porov. Mk 14, 24; Lk 22, 20; 1 Kor 11, 25). Som vďačný Pánu Ježišovi, že mi dovolil zopakovať na tom istom mieste v poslušnosti jeho príkazu slová „Toto robte na moju pamiatku” (Lk 22, 19), ktoré tu vyslovil pred dvetisíc rokmi. Pochopili apoštoli, prítomní na Poslednej večeri, slová, ktoré vyšli z Ježišových úst? Pravdepodobne nie. Tieto slová sa plne objasnili až na konci Triduum sacrum, Posvätného trojdnia, času, ktorý sa začína na Zelený štvrtok večer a trvá do nedeľného rána. V tých dňoch sa píše mysterium paschale; v nich sa píše aj mysterium eucharisticum.

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 2.  týždni od 6. januára – do 12. januára 2020.

Bohoslužby

Pondelok Zjavenie Pána (slávnosť) 08:00 Sv. omša za duše v očistci, na ktoré
6.januára     nikto nespomína
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Utorok Utorok po Zjavení Pána 18:00 Sv. omša za ✟ Śtefana
7.januára  
     
Streda Bl. Titusa Zemana, kňaza 18:00 Sv. omša za ✟ Annu a Števka
8.januára a mučeníka  
     
Štvrtok Štvrtok po Zjavení Pána 18:00 Sv. omša za ✟ Annu a Jána
9.januára    
     
Piatok Piatok po Zjavení Pána 14:30 Pohr. sv. omša za ✟ Karola Žilu
10.januára   15:30 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Sobota Sobota po Zjavení Pána 07:30 Sv. omša za ✟ Máriu Hiľovskú, výročná
11.januára     a manž. Štefana
    14:00 Pohr. sv. omša za ✟ Annu Benkovú
  15:00 Pohrebné obrady v Dome smútku
     
Nedeľa Krst Krista Pána (sviatok) 08:00 Sv. omša za Božiu pomoc, zdravie
12.januára     a trpezlivosť v chorobe pre Evu
10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
(detská)
Lektori  Božieho Slova    
Pondelok Zjavenie Pána (slávnosť) 08:00 Z. Berciková, D. Vincová
  10:00 L. Grácová, Z. Grácová
Nedeľa Krst Krista Pána (sviatok) 08:00 H. Majcherová, Z. Morvayová
    10:00 deti
   

 

V nedeľu pobožnosť o 14:30.

Požehnanie vody bude v pondelok pri prvej sv. omši.

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia (v rámci roka Eucharistie).

V nedeľu začnú katechézy pre prvoprijímajúcich a rodičov, katechézy pre birmovancov budú 25. a 26. januára.

Koledovanie Dobrej noviny vynieslo 455,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej krajiny pôvodu vyrazili. Králi odovzdali Ježišovi tri dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato bolo symbolom kráľovstva, kadidlo kňazstva a myrha predznamenávala utrpenie, ktoré Kristus podstúpi.

Na základe toho tradícia ustálila, že boli traja. V skutočnosti evanjelium podľa Matúša o počte kráľov nehovorí nič a ranná kresťanská ikonografia uvádzala častokrát iný počet. Ak boli mudrci naozaj kráľmi, mali so sebou zrejme aj kráľovský sprievod a služobníctvo, teda počet ľudí, ktorí dorazili do Betlehema bol väčší.

Západné kresťanstvo ustálilo mená Troch kráľoch ako Gašpar, Baltazár a Melichar. Od ranného kresťanstva sa predpokladalo, že ich pôvod bol v krajinách dnešného Iránu, Iraku, Saudskej Arábie alebo Jemenu. Aj v týchto častiach Perzie žili židovské komunity a preto študovali Tóru. Nie je preto vylúčené, že Traja králi patrili k židovskej komunite. V každom prípade išlo o ľudí veľkej vzdelanosti.

Biblický príbeh o Troch kráľoch sa končí tým, že vo sne im bolo zjavené, aby sa nevracali domov cez Jeruzalem a nestretávali sa s kráľom Herodesom, pretože ten sa nechcel Ježišovi pokloniť, ale dať ho zabiť. Týmto sa zdá, že príbeh sa končí.

Počas štvrtého storočia sa matka cisára Konštantína, svätá Helena, vydala do oblasti Blízkeho východu, aby identifikovala a ochránila miesta spojené so životom a smrťou Ježiša Krista.

V diele zo 14. storočia nazvanom Dejiny troch kráľov sa píše, že Traja králi boli z Indie, Perzie a Chaldey, čo je dnešný Irak. Na cestu sa vybrali každý samostatne a stretli sa až pred Jeruzalemom. Potom čo sa odklonili od smeru hviezdy, ktorá im ukazovala na Betlehem, sa rozhodli ísť do Jeruzalema, ktorý považovali za pravdepodobnejšie miesto narodenia kráľa ako malý Betlehem, na ktorý ukazovala hviezda. Keď sa od hviezdy odklonili, tá sa im stratila. Preto sa u Herodesa vypytovali na kráľa, pretože stratili smer a predpokladali, že on bude o dieťati niečo vedieť. Až keď odišli od Herodesa, hviezda sa im znovu objavila, načo sa zaradovali.

Potom, čo videli Krista, rozhodli sa spolu vrátiť do Indie, kde postavili kostol. Na tomto mieste nakoniec aj zomreli. Ich pozostatky boli pochované v postavenom kostole. Svätá Helena sa dozvedela o tomto príbehu a vydala sa preto do Indie, kde zobrala relikvie troch mužov rôzneho veku. Kosti uložila do zlatej truhlice plnej ornamentov a preniesla ich do Konštantinopolu do kostola sv. Sofie.

Cisár Mauricius tieto relikvie v 6. storočí z Konštantinopolu zobral a previezol ich do talianskeho Milána. Tu zostali až do 12. storočia, kedy Miláno povstalo proti vládcovi Barbarossovi. Ten porazil Milánčanov za pomoci arcibiskupa Kolína. Na znak vďaky ho vládca obdaril relikviami Troch králov, ktoré boli v roku 1164 prenesené do Kolína, kde bola kvôli týmto relikviám postavená gotická katedrála. Kosti sa tam nachádzajú do dnešného dňa v krásnej zlatej truhlici.

V roku 1864 bola truhlica otvorená a kosti boli preskúmané. Ide o pozostatky troch mužov. Jedného mladého, druhého stredného veku a tretieho starého. Mozaiky zo 6. storočia v meste Ravena znázorňujú troch kráľov práve ako troch mužov v mladom, strednom a staršom veku.

Tomáš Dominik

 

FARSKÉ OZNAMY

mskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 52.  týždni od 30. decembra 2019 – do 5. januára 2020.

Bohoslužby

Pondelok Šiesty deň oktávy Narodenia Pána 18:00 Sv. omša za ✟ Annu Poprockú, výročná,
30.decembra     manž. Imricha, Janku a Bernarda
    Poprockích
     
Utorok Sv. Silvestra I., pápeža 15:30 Sv. omša za ✟ ružencového bratstva
31.decembra (ľubovoľná spomienka)  
     
Streda Slávnosť Panny Márie 10:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
1.januára Bohorodičky (slávnosť) 14:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora 11:00 Sv. omša za uzdravenie duše i tela,
2.januára Nazianského, biskupov a učiteľov   pomoc Ducha sv. a živú vieru pre
Cirkvi (spomienka)   Andreu a Juraja
     
Piatok Najsvätejšieho mena Ježiš 18:00 Sv. omša za vytrvalosť v povolaní,
3.januára (ľubovoľná spomienka)   na poď. za dary a milosti pre s. Bernadetu
     
Sobota Sobota vo vianočnom období 07:30 Sv. omša za duše v očistci, na ktoré
4.januára     nikto nespomína
     
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
5.januára   10:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
 
Lektori  Božieho Slova    
Utorok Sv. Silvestra I., pápeža 15:30 Z. Slovenkaiová
Streda Slávnosť Panny Márie 10:00 H. Majcherová, Z. Berciková
Bohorodičky (slávnosť) 14:00 Z. Bradová, J. Brada
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána 08:00 Z. Morvayová, S. Cingeľ
    10:00 O. Brada, M. Grega
   

 

V nedeľu pobožnosť o 14:30 (radostný ruženec, odprosenie Božského Srdca, premienka).

V utorok o 23:45 adorácia na prelome rokov, novoročná pobožnosť na záver popoludňajšej sv. omše.

Spovedanie chorých a starších veriacich v piatok od 8:00. V piatok od 16:00 sviatosť zmierenia, od 17:00 adorácia.

V sobotu od 7:00 fatimská pobožnosť, o 17:30 adorácia za rodiny, o 18:00 stretnutie na fare nad evanjeliom sv. Marka.

 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Sv. Melánia Mladšia, dobrodinka, opátka

1.december

 

* okolo 383 Rím, † 31. december 439 Olivová hora, Jeruzalem

Sv. Melánia Mladšia bola vnučkou Melánie Staršej, ktorú si uctieva východná Cirkev tiež ako svätú. Pochádzala z bohatej rodiny, jej otec, Valerius Publicola, bol senátor a uprostred Ríma mal palác. Melániu významne ovplyvnil sv. Hieronym, ktorý v tom čase pôsobil ako poradca a sekretár rímskeho biskupa Damaza a mal veľký duchovný vplyv na množstvo mladých ľudí, predovšetkým na ženy. Na nátlak rodiny sa Melánia musela vo veku 13 rokov vydať; jej manžel Pinianus mal 17 rokov. Ich dve deti zomreli krátko po narodení. Sama Melánia sa pri pôrode ocitla v ohrození života.

Keď mala Melánia 20 rokov, manžel sľúbil, že bude rešpektovať jej túžbu po živote v čistote a zdržanlivosti. Spolu začali rozpredávať jeden za druhým svoje rozsiahle majetky a rozdávali utŕžené peniaze chudobným ľuďom, kláštorom a kostolom. Krátko pred r. 410 podnikla Melánia cestu so svojou matkou Albínou Pilgerfahrten ku sv. Pavlínovi z Noly, Rufinovi z Aquilei a k sv. Augustínovi do Thagastu. Tam založili dva kláštory a pomáhali biskupovi sv. Alypiovi. V r. 417 šla spolu so svojim manželom navštíviť sv. Cyrila do Alexandrie, ako aj kláštory v Egypte a potom Svätú Zem. Po smrti svojho manžela Piniana v roku 431 žila ako pustovníčka v stane na Olivovej hore. Tu založila jeden ženský a jeden mužský kláštor.

Keď Melánia okolo roku 440 zomrela, mala táto kedysi jedna z najbohatších žien rímskeho impéria pri sebe ešte 50 zlatiek, ktoré však odkázala miestnemu biskupovi.

Vianočný pozdrav o. biskupa

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 51.  týždni od 23. decembra– do 29. decembra 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 4. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za šťastnú hodinu smrti
23.decembra     pre sestry
     
Utorok Vigília – Narodenie Pána 15:30 pro def. pauperibus
24.decembra    
     
Streda Narodenie Pána (slávnosť) 00:00 Sv. omša za obrátenie hriešnikov
25.decembra   08:00 Sv. omša za ružencové bratstvo
10:00 Sv. omša za obrátenie hriešnikov
     
Štvrtok Sv. Štefana, prvého mučeníka 08:00 Sv. omša za ✟ Michala a Máriu
25.decembra (sviatok)   Komorovcov a nevestu Máriu
10:00 Sv. omša na úmysel
     
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 07:30 Sv. omša za Božie požehnanie
26.decembra (sviatok)   pre rod. Ondrík
     
Sobota Vigília –  Svätej Rodiny Ježiša, 18:00 Sv. omša za Božie požehnanie
28.decembra Márie a Jozefa   pre Katku a Jána
     
Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie 08:00 Sv. omša za zdravie a Božiu pomoc
29.decembra a Jozefa (sviatok)   pre Betku pri pôrode
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
Utorok Vigília – Narodenie Pána 15:30 O. Brada, M. Grega
Streda Narodenie Pána (slávnosť) 00:00 J. Kurjan, J. Brada
08:00 Z. Berciková, S. Cingeľ
10:00 L. Grácová, Z. Grácová
Štvrtok Sv. Štefana, prvého mučeníka 08:00 D. Vincová
10:00 H. Majcherová
Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie 08:00 H. Majcherová, Z. Morvayová
  a Jozefa (sviatok) 10:00 O. Brada, Z. Bradová
   

 

 

V stredu bude pobožnosť o 15:00,po nej koledovanie Dobrej noviny.

V nedeľu pobožnosť o 14:30.

Katechézy pre prvoprijímajúcich a rodičov budú pokračovať po prázdninách.

V piatok pri sv. omši bude požehnanie vína.

Záujem o požehnanie domov nahláste v sakristii spolu s tel. číslom.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Jaskyňa mlieka

Po Bazilike Narodenia Pána je jedným z najobľúbenejších pútnických cieľov v Betleheme Jaskyňa mlieka asi 100 m vzdušnou čiarou juhovýchodne od Jaskyne Narodenia. Podľa tradície sa Svätá rodina krátko po Ježišovom narodení presťahovala práve na toto miesto a mohla tu pobudnúť až dva roky. Legenda zo 6. storočia hovorí, že keď sa anjel zjavil Jozefovi a kázal mu ujsť s rodinou do Egypta, Mária práve dojčila malého Ježiška a v zmätku jej padlo niekoľko kvapiek mlieka na dlážku, na čo skala jaskyne obelela a získala liečivú silu. Kresťanské ženy a neskôr aj moslimky sa sem prichádzali modliť o dostatok mlieka pre svoje deti, ale najmä o dar potomka v prípade neplodnosti. Biely vápenec si mrvili na prach a pili ho s mliekom, čím vyjadrovali dôveru v Boží zásah.

Kritický pozorovateľ možno usúdi, že ide o primitívnu poverčivosť. Náboženské prežívanie človeka sa však opiera o viditeľné znaky, ktoré nemajú samy osebe žiadnu moc, ale motivujú k viere, ktorá je podstatná. A tak má veriaci na mieste oslavy materstva Panny Márie jedinečnú možnosť zamyslieť sa nad tajomstvom krásy života. Popri zázrakoch daru fyzického života bezdetným manželským párom a uzdravení detí i dospelých zaznamenala Jaskyňa mlieka vo svojej histórii aj mnoho prípadov duševného uzdravenia ľudí, ktorí práve tu našli uspokojivú odpoveď na tie najdôležitejšie existenčné otázky. Zároveň je vzácnym ekumenickým miestom, ktoré spája katolíkov, pravoslávnych, ba aj moslimov.

O úcte k Jaskyni mlieka svedčí aj križiacka hrobka z 12. storočia. Križiaci miesto upravili a zverili rehoľnej komunite, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou zachovala živú úctu k materstvu Panny Márie až do rokov 1349 – 1353, keď moslimovia vážne poškodili kostol i kláštor. Na konci 16. storočia bola jaskyňa pod vplyvom rastúcej náboženskej slobody sprístupnená a miestni veriaci prispeli k jej skrášleniu. Do svätyne prichádzajú desiatky ďakovných listov týkajúcich sa nielen počatia u žien, ktorým nevie pomôcť moderná medicína, ale aj uzdravení detí chorých od narodenia, ba aj chorých v dospelom veku. Zdá sa, že frekvencia zázrakov v posledných rokoch je vyššia. Ide azda o Božiu odpoveď kultúre, ktorá v dnešnej konzumnej spoločnosti pohŕda životom nenarodených detí?

Ján Majerník

FARSKÉ OZNAMY

DSC05788Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 50. týždni od 16. decembra– do 22. decembra 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 3. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Valentína Vincu,
16.decembra     manž. Margitu, zaťa Milana,
    nevestu Helenu
     
Utorok Utorok  po 3. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za obrátenie, živú vieru
17.decembra     pre Jozefa
     
Streda Streda po 3. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Dagmar Juhásovú
18.decembra  
     
Štvrtok Štvrtok po 3. adventnej nedeli 07:00 Sv. omša za obrátenie, živú vieru
19.decembra   a pomoc Ducha sv. pre Martina
     
Piatok Piatok po 3. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Františka Vindta,
20.decembra   výročná a manž. Máriu
     
Sobota Sobota po 3. adventnej nedeli 07:00 Sv. omša za vytrvalosť v povolaní
21.decembra     pre sestry
     
Nedeľa 4 adventná nedeľa 08:00 Sv. omša za opustené duše v očistci
22.decembra   10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa 4. adventná nedeľa 08:00 Z. Berciková, Z. Morvayová
    10:00 Z. Bradová, Z. Slovenkaiová
   

 

V nedeľu pobožnosť nebude.

Katechézy pre prvoprijímajúcich a rodičov sú v nedeľu po druhej sv. omši.

Vianočná spoveď bude vo štvrtok 19. decembra od 15:00 do 17:30. Chorých k vianočnej spovedi (v piatok od 8:00) nahláste v sakristii.

Záujemcovia o návštevu Dobrej noviny nech sa zapíšu na zoznam v kostole pri stolíku s tlačou.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

„Ó“ antifóny 

Osem dní pred slávnosťou Narodenia Pána, od 17. decembra, sa v liturgii uvádzajú texty, ktoré svojím pôvodom siahajú do polovice 1. tisícročia. Pri večerných chválach, apo novom tiež pri svätej omši pred evanjeliom, zaznievajú antifóny, ktoré v mnohých prekladoch začínajú zvolaním „Ó“, podľa čoho sa nazývajú „Ó antifóny“. Tieto nenápadné texty, utkané zo starozákonných aj novozákonných citácií, sú perlou medzi liturgickými modlitbami. Je v nich zhrnuté očakávanie Spasiteľa, ktorým žil Izrael aj prví kresťania a ktoré je tiež jadrom adventného obdobia. Pôvod antifón nie je presne známy. Po prvý raz sa o nich zmieňuje Boethius (480-525). V období pápeža Gregora Veľkého (okolo roku 600) sa píše v knihe Liber responsalis sive antiphonarius,že antifóny patrili k chválospevu Magnificat, spievanému pri večerných chválach v priebehu siedmych dní, ktoré predchádzali sviatku Narodenia Pána. Antifóny majú presne stanovenú štruktúru. Začínajú oslovením Mesiáša, ktoré býva uvedené zvolaním úžasu „Ó“. Prvé slová jednotlivých antifón znejú takto: „Ó, Múdrosť (latinsky Sapientia), Ó, Adonai (Adonai), Ó, Koreň Jesseho (Radix Jesse), Ó, klúč Dávidov (Clavis David), Ó, Východ (Oriens), Ó, Kráľ národov (Rex Gentium), Ó, Emmanuel (Emmanuel)“. Každá antifóna ďalej pokračuje vysvetlením vstupného oslovenia. Na záver zaznieva prosba uvedená zvolaním „Príď!“ Usporiadanie textu nie je náhodné. Keď sa k sebe priložia začiatočné písmená, počnúc poslednou antifónou a končiac prvou, vznikne latinská veta: ERO CRAS, čo v preklade znamená „Zajtra tu budem“. Ohlasuje sa tak príchod Spasiteľa, v ktorom on sám odpovedá na volanie a nádej svojho ľudu. Antifóny sa spievajú v priebehu večerných chvál, čo pripomína, že prisľúbený Mesiáš prišiel, „keď sa svet skláňal k večeru“, teda keď sa blížil k svojmu naplneniu. Máriin chválospev, ktorý nasleduje po antifónach, sa tak stáva vďačnou odpoveďou na obdivuhodné Božie prisľúbenia. Prítmie večera, osvetleného len adventnými sviecami, však dostáva aj iný symbolický význam. Stále sa predlžujúca noc pred zimným slnovratom pripomína temnotu ľudského hriechu, v ktorej sa ohlasuje nádej na budúcu spásu. Práve tu zaznieva túžba po príchode Spasiteľa. Je príznačné, že na 21. december, kedy je noc najdlhšia a začína sa vracať slnko, pripadá antifóna: „Ó, Vychádzajúci z výsosti, jas večného svetla a slnko spravodlivosti, príď a osvieť tých, ktorí sú v temnotách a tôni smrti“. Kristus je pravým svetlom, ktoré zaháňa temnotu. Od tohto dňa už v antifónach nezaznievajú len texty zo Starého zákona. Pridávajú sa aj texty novozákonné, teda napísané po stretnutí s Mesiášom.

Katarína Magdaléna OP/

FARSKÉ OZNAMY

DSC05797Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 49. týždni od 9. decembra– do 15. decembra 2019.

Bohoslužby

Pondelok Nepoškvrnené počatie Panny 07:00 Sv. omša za  kňazské a rehoľné povolania
9.decembra Márie (slávnosť) 18:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
     
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie 18:00 Sv. omša za ✟ Alžbetu a Andreja
10.decembra Loretánskej (ľ. spomienka)  
     
Streda Streda po 2. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Romana (kántry)
11.decembra  
     
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie 18:00 Sv. omša za ✟ Štefana Timka,
12.decembra Guadalupskej (ľ.spomienka)   mesačná
     
Piatok Sv. Lucie, panny a mučenice  
13.decembra (spomienka)  
     
Sobota Vigília – 3. adventná nedeľa 18:00 Sv. omša za vytrvalosť v povolaní
14.decembra     pre sestry
     
Nedeľa 3. adventná nedeľa 08:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
15.decembra   10:00 Sv. omša za lektorov farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
Pondelok Nepoškvrnené počatie Panny 07:00 H. Majcherová
Márie 18:00 Z. Morvayová
Nedeľa 3. adventná nedeľa 08:00 D. Vincová, S. Cingeľ
    10:00 L. Grácová, Z. Grácová
   

 

V nedeľu bude pobožnosť o 14:30.

Katechéza pre birmovancov bude v nedeľu o 15:30.

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov sú v nedeľu po druhej sv. omši.

Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni (príchod Kristovho kráľovstvá do rodín, pkoj a spravodlivosť vo svete) – v stredu bude v úvode sv. omše kajúcna pobožnosť.

Zbierka na charitu vyniesla 285,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

 

Dom Panny Márie v Lorete

 

Čo majú Galileo, Mozart, Descarte, Cervantes a svätá Terézia z Lisieux spoločné? Všetci cestovali stovky kilometrov, aby vstúpili do domu Panny Márie, ktorý sa nachádza v bazilike v malom talianskom mestečku Loreto.

Katolícki pútnici od 14. storočia prúdia ako pútnici do domu, o ktorom sa traduje, že sa v ňom narodila, bola vychovávaná a v ktorom bola sv. Anjelom Gabrielom pozdravená Panna Mária. Inými slovami, má ísť o ten istý dom, v ktorom sa Slovo Telom stalo, teda  udial sa akt Zvestovania, na ktorý celé ľudstvo čakalo a ktoré zmenilo dejiny spásy človeka. Traduje sa, že práve tento dom bol z Palestíny zázrakom anjelmi prenesený do Talianska. Bláznovstvo, priam povera pre moderného človeka má však historicky dokázateľný aspekt.

Tradícia hovorí, že Svätý dom sa v Lorete zjavil 10. decembra 1294 po tom, čo krížiaci prehrali boje v Palestíne a hrozilo zo strany moslimov zničenie domu, ako symbol kresťanstva v krajine. V roku 1900 pápežov lekár Lapponi objavil vo vatikánskych archívoch dokument, podľa ktorého bohatá rodina z Byzancie s priezviskom Angeli (anjeli), uchránila dôležité predmety z “Domu našej Panny” pred moslimskou inváziou a preniesli ich do Európy, kde z nich vystavali svätyňu. Pri analýze ďalších dobových dokumentov sa zistilo, že v roku 1294 boli “sväté kamene” odobraté z “Domu Našej Panny, Matky Boha” a následne boli dané do vena Ithamar Angeli, ktorá sa vydávala za syna kráľa Karola II Neapolského.

Tamojšia tradícia v Taliansku bola, že rodina, ktorá bola zodpovedná za výstavbu určitého domu, do základov domu dávala mincu s odkazom na svoju rodinu. V základoch domu v Lorete sa rovnako našla minca rodiny Angeli, čo dokazuje, že po prenesení “svätých kameňov” z Palestíny, prišlo k ich zakomponovaniu do výstavby svätyne v Lorete.

Vykopávky v Nazarete a v Lorete objavili prítomnosť podobných materiálov na oboch miestach. Kamene, ktoré boli použité v múroch vo svätyni v Lorete sa vyznačujú rovnakou technikou opracovania, aká sa používala v danej dobe v Palestíne. Dokonca na kameni je rovnaký nadpis, aký sa našiel v Grotto v Nazarete, “Ježiš Kristus, Boží Syn.” Archeológovia rovnako potvrdili, že v treťom storočí ranní kresťania premenili dom Panny Márie na miesto uctievania, keď bola na mieste vystavaná synagóga, ktorá sa stala kostolom.

Svätý dom v Lorete navštívilo veľa svätých. Svätý Frantíšek Saleský, svätý Ľudovít z Montfortu, svätý Borromeo, patrili iba k niektorým. Svätý Ján Pavol II nazval Svätý dom z Loreta “poprednou svätyňu venovanou Panne Márii.” Víťazstvo európskych vojsk nad Turkami pri Lepante bolo pápežom Piom V pripísané Panne z Loreta. Keď sa Krištof Kolombus ocitol uprostred búrky na mori, prosil o orodovanie Madonny z Loreta a po záchrane poslal do Loreta moreplavca, aby v mene celej posádky Panne Márii poďakoval za záchranu. Kráľovná Kristína Švédska, ponúkla svoju kráľovskú korunu Panne Márii z Loreta potom, čo konvertovala z protestantizmu na katolícku vieru. 13. februára 1797 Napoleón vyraboval svätyňu, vykradol z nej vzácne drahokamy, ktorými bohaté rodiny ozdobili svätyňu, ale samotný dom nechal nedotknutý.

Vo svojej homílii v roku 1995 svätý pápež Ján Pavol II v kázni nazval Svätý dom z Loreta “svätyňou, s ktorou je Cirkev v Taliansku spojená prozreteľnosťou.”

 

Tomáš Dominik https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/8364/

FARSKÉ OZNAMY

Kostol Všetkých svätých v zimeRímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 48. týždni od 2. decembra– do 8.decembra 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok po 1. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za ✟ Jána Šoltésa, Margitu
2.decembra     r. Idčanovú, dcéru Annu a zaťa Ladislava
    (roráty)
     
Utorok Sv. Františka Xaverského,  
3.decembra kňaza (spomienka)  
     
Streda Sv. Barbory, Panny a mučenice 18:00 Pohr. sv. omša za ✟ Jane Slovenkai
4.decembra  
     
Štvrtok Štvrtok po 1. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša na úmysel a za uzdravenie
5.decembra   duše i tela (roráty)
     
Piatok Piatok po 1. adventnej nedeli 18:00 Sv. omša za odprosenie a zmier za všetky
6.decembra     hriechy a urážky
     
Sobota Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 07:30 Sv. omša za ✟ Jána Hužvára,
7.decembra Cirkvi (spomienka)   mesačná
     
Nedeľa 2. adventná nedeľa 08:00 Sv. omša za život
8.decembra   10:00 Sv. omša za zdravie (detská)
 
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa 2. adventná nedeľa 08:00 Z. Berciková, Z. Morvayová
    10:00 deti
   

 

V nedeľu o 14:30 bude adorácia s odprosením Božského Srdca.

Katechéza pre prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu po druhej sv. omši.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Streda  a piatok od 16:00. Chorí a starší veriaci v piatok od 8:00 hod.

V piatok od 17:00 adorácia k úcte Božského Srdca, v sobotu o 7:00 fatimská pobožnosť, o 17:30 adorácia za rodiny, o 18:00 Stretnutie nad evanjeliom sv. Marka.

 

DUCHOVNÉ SLOVO

Sedem tipov ako stráviť Advent s deťmi II.

Júlia Baranišinová

Hra adventná kocka. Na túto aktivitu Vám postačí akákoľvek kocka s číslami od 1 po 6. Ku kocke si môžete zvoliť šesť spoločných duchovných aktivít, ktoré budete spolu vykonávať. Môže ísť napríklad o spoločnú modlitbu na konkrétny úmysel, čítanie zo Svätého písma, účasť na svätej omši, skutok lásky, ktorý prejavíte svojmu príbuznému, alebo hoci aj cudzej osobe, či o spoločnú rodinnú aktivitu akou je napríklad návšteva starých rodičov. Môže to byť spoločenská hra, prechádzka, pozeranie hodnotného filmu a podobne. Pravidelnosť hádzania kockou si môže zvoliť každá rodina zvlášť. Či to bude denná, alebo týždenná aktivita, je len na Vás. Obmenou aktivity môže byť aj možnosť výberu a hádzania kockou, ktorá sa ponechá vždy na iného člena rodiny, alebo toho, kto bude mať splnené všetky školské povinnosti a podobne. Ak si chcete úlohu spestriť, môžete si kocku vyrobiť tak, že namiesto čísel bude obsahovať piktogramy s úlohami.

Denníček adventných zriekaní. Denníček spočíva v písaní drobných zriekaní sa vlastnej pohodlnosti detí v prospech obety našich zosnulých alebo duše v očistci. Môže ísť o rôzne aktivity podobné tým v pôstnom období. Nápadov je mnoho – zrieknutie sa sladkostí, sledovanie televízie, obľúbenej rozprávky, hrania hry na počítači, tablete, mobile, počúvania rádia, zriekanie sa dlhšieho spánku v prospech rorátnych svätých omší, vypracovanie domácej úlohy navyše, darovanie finančnej čiastky z vlastných úspor na bohumilé organizácie a podobne. U detí tak podporíme osobný vzťah s Ježišom. V denníčku môžu deti písať, ako sa im darilo zriekať sa svojho pohodlia  a zábavy.

Jesseho strom. Vytvorte si spolu originálny vianočný strom s rodokmeňom Ježiša Krista. Každý večer si s rodinou prečítate úryvky z Písma a na strom zavesíte symbol, ktorý Vám bude pripomínať udalosti, o ktorých ste čítali. Spolu s rodinou si tak prejdete cestou, po ktorej kráčali  Panna Mária spolu s Jozefom až po príchod Ježiša na svet. Jesseho strom je možnosť prehĺbiť nielen svoju vieru, spoznať bližšie dejiny spásy, ale aj upriamiť pozornosť detí na podstatu Vianoc. Viac o Jesseho strome, zoznam statí zo Svätého písma, ako aj prislúchajúce symboly môžete nájsť na internete.

Slamka ku slamke. Pekonou aktivitou môže byť aj slamka ku slamke. Na jej prípravu nepotrebujete toho veľa. Postačia Vám prázdne jasličky a steblá slamky. Za každú modlitbu strávenú spoločne v kruhu rodiny, alebo dobrý skutok deti dostanú jednu slamku. V závere Adventného obdobia tak budú prázdne jasličky bohato vystlané slamou, aby sa tam mohol narodiť Ježiško. Všetky vytvorené produkty, ktoré vzídu z vašich spoločných aktivít, môžu byť milým a hodnotným darčekom pod stromček pre Ježiška, ktorý bude na Vianoce oslavovať narodeniny.

https://www.slovoplus.sk/sedem-tipov-ako-straviť-advent-s-detmi/

FARSKÉ OZNAMY

DSC05739Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči

v 47. týždni od 25. novembra– do 1.decembra 2019.

Bohoslužby

Pondelok Pondelok 34.týždňa 07:00 Sv. omša za kňaza Jozefa Kapinu
25.novembra v Cezročnom  období  
     
Utorok Utorok 34.týždňa  
26.novembra v Cezročnom  období  
     
Streda Streda 34 týždňa  
27.novembra v Cezročnom  období  
     
Štvrtok Štvrtok 34.týždňa  
28.novembra v Cezročnom  období  
     
Piatok Piatok 34. týždňa 18:00 Sv. omša za ✟ Františku Štovčíkovú,
29.novembra v Cezročnom  období   výročná
     
Sobota Vigília – 1.adventná nedeľa 18:30 Sv. omša za ✟ Máriu, Máriu, Jána
30.novembra    
     
Nedeľa 1.adventná nedeľa 08:00 Sv. omša na poď. za 50 r. života,
1.decembra     za Božie požehnanie a pomoc do ďaľších
    rokov, aj pre celú rodinu
  10:00 Sv. omša za Boží ľud farnosti
 
Lektori  Božieho Slova    
Nedeľa 1. adventná nedeľa 08:00 H. Majcherová, D. Vincová
    10:00 J. Kurjan, J. Brada
   

 

V nedeľu o 14:30 bude radostný ruženec, krátka adorácia a premienka.

Katechézy pre prvoprijímajúcich a rodičov sú v nedeľu po druhej sv. omši.

V nedeľu bude zbierka na charitu.

Katechézy pre birmovancov budú v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 15:30.

V sobotu (v prípade potreby aj v nedeľu) pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov.

Zbierka na opravy vyniesla 2755,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

DUCHOVNÉ SLOVO


Sedem tipov ako stráviť advent s deťmi I.

 

Júlia Baranišinová

Adventné obdobie je čas príprav na Ježišov príchod na svet. Prečo ho nestráviť až do Vianoc ako rodina? Naučte deti ako zmysluplne prežiť tento prípravný čas. Vyskúšajte si aktivity, ktoré sa môžu stať vo vašej rodine každoročnou tradíciou. Viacerí ľudia rozmýšľajú ako strávia Nový rok. Túžia po zmene a dávajú si novoročné predsavzatia. Nový rok kresťana začína v prvú adventnú nedeľu. Obdobie nového liturgického roka trávime inak. Advent je skvelá príležitosť venovať viac času deťom a pritom im priblížiť hĺbku Ježišovho príchodu. Prinášame Vám  niekoľko tipov ako môžete stráviť adventné obdobie plnohodnotnejšie:

Originálny adventný kalendár. Klasický čokoládový adventný kalendár s okienkami od čísla 1 do 24 pozná každý z nás. Čo tak vymeniť čokoládu za niečo hodnotnejšie? Zatiahnite na hlbinu a prežite duchovnú prípravu na Vianoce spolu ako rodina. Ako? Pripravte 24. Činností na lístočky pre deti  a každý deň splníte jednu úlohu spoločne. Váš rodinný kalendár môže obsahovať obľúbené súradnice čítania zo Svätého písma súvisiace s narodením Ježiša,  či citáty, myšlienky… Taktiež čítanie životopisov svätých je veľmi zaujímavé. Dôležité je aby sa deti nenudili. Ozvláštnite čítania aj o detské biblické príbehy spojené s vyfarbovaním maľovaniek či vyriešením tajničiek. Fantázii sa medze nekladú.

Ručne vyrobený betlehem. Existuje nespočetné množstvo aktivít, ktoré môžete spolu s deťmi konať, tak prečo nezamerať pozornosť na miesto, kde sa to celé začalo? Keď nastal čas, Panna Mária s Jozefom  hľadali vhodné miesto, kde by prišiel na svet Spasiteľ. Toľko ľudí odmietlo Svätú rodinu a vy ju naopak radostne očakávate, preto môže byť príprava betlehemu oveľa emotívnejšia. Spoločne vyrobený betlehem môže vašu rodinu ponoriť ešte hlbšie do prežívania podstaty Vianoc. Betlehem sa dá vyrobiť z rôzneho materiálu ( šúpolie, slané cesto, plastelína, medovníky, papier, samotvrdnúca hmota…). Popri výrobe postáv z betlehema môžeme deťom rozprávať príbehy o jednotlivých postavách a akú úlohu zohrali pri Ježišom narodení.

Adventný skutkovník. Obmenou originálneho adventného kalendára môže byť aj Adventný skutkovník.  Na rozdiel od klasického kalendára je tento na začiatku Adventu prázdny. Prázdne okienka nám vďačne denne poslúžia na to, aby deti celé dni boli motivované vykonať dobrý skutok. Na konci dňa tak môžu do príslušného okienka vložiť papierik s dobrým skutkom. Kalendár môže mať rôzne podoby. Či už pôjde o plagát v tvare stromu s okienkami, kam  budú deti  vpisovať dobré skutky, alebo pôjde o truhlicu s kartičkami, to ponechávame na Vás.

http://www. slovoplus.ak/sedem-tipov-ako-stravit-advent-s-detmi/